DENIZ KAZALARI

Sayın Üyemiz, İlgi (a) yazı ile, 1-Deniz kazalarının incelenmesi suretiyle, deniz kazalarına neden olan faktörlerin tespiti ve tanımlanması, bu suretle ülkeler arasında karşılıklı işbirliği kurularak, personel ve yolcuların denizde can emniyetinin arttırılması ve deniz çevresinin korunması ile denizde can, mal ve çevre emniyetine yönelik uygulamaların geliştirilmesine ışık tutmak üzere kazaların oluşmasına neden olan gerçek sebepleri ortaya çıkararak, olası benzer kazaların oluşmasını önlemek amacıyla gerekli tedbirlerin alınmasını sağlayacak bilimsel ve teknik incelemeyi kapsayan adli soruşturma niteliğinde olmayan bilgilerin elde edilmesi, benzer kazaların gelecekte yeniden meydana gelmesi ihtimalinin azaltılmasına yönelik çalışmalar yaparak karasularımızda emniyetli seyrin sağlanması ve böylelikle ülkemizin uluslararası sözleşmelerden doğan yükümlülüklerinin yerine getirilmesi için Denizcilik Müsteşarlığı bünyesinde “Deniz Kazalarını İnceleme Komisyonu (DEKİK)” oluşturulduğu ve bu komisyonun görev, yetki ve sorumlulukları ile çalışma usul ve esaslarının, İlgi (b) Yönetmelik çerçevesinde belirlendiği, 2-İlgi (b) Yönetmeliğin, ülkemizin iç suları, karasuları, münhasır ekonomik bölgesi ile ulusal ve uluslararası hukuk kuralları uyarınca egemenlik ve denetimi altında bulunan deniz alanlarında Türk ve/veya yabancı bayraklı gemilerden veya bu alanlar haricindeki tüm deniz alanlarında Türk bayraklı gemilerden kaynaklanan yahut bu gemilerde meydana gelen deniz kazalarını, kazaya karışan gemi/gemilerin personelini, sahibini, donatanını ve işletmeye yönelik ilgililerini, kazanın niteliğine göre kendi mevzuatı gereği olayla ilgili Bakanlıklar ile kamu kurum ve kuruluşlarını, kanunla kurulmuş meslek kuruluşlarını kapsamakta olup, meydana gelen deniz kazalarının niteliğine göre bilimsel ve teknik inceleme kapsamı içerisinde her gemi kaptanı, donatanı, işleteni veya acentesinin İlgi (b) Yönetmeliğin 18 inci maddesi gereği; Çok Ciddi Kazalar ile Ciddi Kaza’ları en geç yirmi dört saat içerisinde DEKİK’e telefon, faks, teleks, elektronik posta gibi mümkün olan en hızlı yolla bildirmekle yükümlü olduğu, 3-Ancak, uygulamada Türk armatörlerinin yükümlü oldukları bu bildirimi yapmadıkları, Türk Bayraklı gemilerin karıştığı deniz kazalarına ilişkin bilgilerin ilgili devletlerin otoritelerince Denizcilik Müsteşarlığı’na iletilmelerinden anlaşıldığı, 4-Bu itibarla, İlgi (b) Yönetmelik doğrultusunda, Türk karasuları dışında meydana gelen ve Türk Bayrağı taşıyan gemilerin karıştığı deniz kazaları hakkında armatörlerimizin yükümlülüklerini yerine getirerek Denizcilik Müsteşarlığı’na bilgi vermeleri gerektiği hususunda sektörün bilgilendirilmesi istenmektedir. Bilgilerinizi ve gereğini arz ve rica ederiz. Saygılarımızla Murat TUNCER Genel Sekreter DAĞITIM BİLGİ - Tüm Üyelerimiz (WEB Sayfasında) - Sn. Gündüz KAPTANOĞLU - Türk Armatörler Birliği TOBB DTO’ları Konsey Başkanı - S.S. Gemi Armatörleri Mot. Taş. Koop. - Sn. Eşref CERRAHOĞLU - Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği TOBB Denizcilik Sektör Meclisi Bşk. - S/S İstanbul Anadolu Yakası Kum Üretim - Yönetim Kurulu Bşk. ve Üyeleri - ve Pazarlama Motorlu Taşıyıcılar Kooperatifi - Yönetim Kurulu Yedek Üyeleri - S/S İstanbul Batı Yakası Kum Üretim - DTO Meslek Komite Başkanları ve Pazarlama Motorlu Taşıyıcılar Kooperatifi - Meclis Üyeleri - Balık Müstahsilleri Derneği - S.S. Marmara Bölgesi Balıkçılık Kooperatifi Birliği - Koster Armatörleri Derneği - Türk Uzakyol Gemi Kaptanları Derneği