• Anasayfa
  • |
  • ECSA’nın Fon Teklifi Hk.

ECSA’nın Fon Teklifi Hk.

Sayın Üyemiz,        

Avrupa Topluluğu Armatörler Birliği’nin (European Community Shipowners’ Associations-ECSA) 15 Şubat 2021 tarihinde resmi web sayfasında yayımlanan yazıda, ECSA tarafından denizcilik sektörünün dekarbonizasyonu sürecinde yakıt tedarikçileri ile birlikte hedefler belirlenerek fon oluşturulması talebinde bulunulduğu belirtilmiş olup, konu hakkındaki görüşler aşağıda yer almaktadır.

Avrupa Komisyonu, düşük ve sıfır karbonlu yakıtları denizcilik sektöründe kullanılabilir hale getirmek için alt hedefler belirleyerek ve Yenilenebilir Enerji Direktifi (Renewable Energy Directive-RED) kapsamında denizcilik sektöründe kullanılan yenilenebilir yakıtların payını artırarak yakıt tedarikçilerine imkan sağlamalıdır. Avrupa Birliği (AB) Denizcilik Yakıtı (FuelEU Maritime) önerisi kapsamında yakıt tedarikçileri yerine gemilere yönelik zorunlu bir yakıt standardı getirilmesi durumunda, emisyon azaltımlarını sağlayamama riski doğacak ve uygulanması zor olacaktır. Piyasa Temelli Tedbir (Market Based Measure–MBM) uygulanması halinde oluşturulacak fon ile yakıt alımını desteklemek üzere yatırım yapılabilecektir.

AB politikaları küresel yaklaşımlar ile oluşturulmalıdır. Getirilecek herhangi bir bölgesel tedbir, Uluslararası Denizcilik Örgütü (International Maritime Organization–IMO) nezdinde uluslararası sözleşmelerin uygulanmasında sorun yaratabilecektir. Denizcilik sektörü tamamen dekarbonizasyona yönelmiştir. Bu süreçte başarı sağlanması, öncelikle sıfır veya düşük emisyonlu, güvenli ve yaygın olarak bulunabilen, ancak henüz mevcut olmayan alternatif yakıtların kullanılmasına bağlıdır. Avrupa Topluluğu Armatörler Birliği (ECSA), AB tarafından herhangi bir tedbir getirilmesi durumunda aşağıda yer alan iki yönlü yaklaşımı savunmaktadır:

1. MBM altında bir fon oluşturulması; elde edilen gelirler ile Ar-Ge projelerinin finanse edilmesi ve bu fonun mevcut yakıtlar ile yeni yakıtlar arasındaki fiyat farkının azaltılması için kullanılması,

2. Yenilenebilir Enerji Direktifi (RED) altında düşük ve sıfır karbonlu yakıtlar için alt hedefler getirilmesi ve payının artırılması, ayrıca yakıt tedarikçilerinin tekliflerine düşük ve sıfır karbonlu yakıtların belirli bir yüzdesini dahil etmeleri için teşvik edilmesi ve zorunlu tutulması.

ECSA Genel Sekreteri Martin DORSMAN, “Düşük ve sıfır karbonlu yakıtların piyasaya arz edilmesi için yakıt tedarikçilerine yönelik doğru teşviklerin ve zorunlulukların getirilmesi denizcilik sektörünün dekarbonizasyonu için ön şarttır. Tüm yeni yakıtların kullanılmaya başlanmasında olduğu gibi, sebep-sonuç ikilemi de ancak yakıt tedarikçileri için uygun şartların getirilmesiyle çözülebilir. MBM kapsamındaki bir fon bu yakıtların kullanılmaya başlanmasını destekleyebilir.” şeklinde bir açıklamada bulunmuştur.

Avrupa Birliği MBM kapsamında bir fon oluşturulması ile sektörün idari yükü de en aza indirilecek ve tüm gelirlerin enerji geçişine yatırılması sağlanacaktır.

Martin DORSMAN ayrıca, “Yakıt standardı, yakıt kullanıcısı konumunda olan gemiler yerine yakıt tedarikçilerine yönelik olmalıdır. Bu konu önem arz etmekte olup Avrupa Komisyonu tarafından FuelEU Maritime teklifi kapsamında dikkate alınmalıdır. FuelEU Maritime ile gemilere yönelik bir zorunluluk olarak yakıt standardı getirilmesi durumunda, bu tür bir önlemin yakıt ikmal piyasasını ciddi şekilde bozacağı ve uygulanmasının zor olacağı konusunda oldukça endişe duyulmaktadır. Daha da önemlisi, teknik (rüzgar tahrik yardımı, ısı geri kazanım sistemi, gövde ve pervane optimizasyonu vb.) veya operasyonel (rota optimizasyonu, sürat azaltılması vb.) enerji verimliliği iyileştirmelerini teşvik etmekte başarısız olunacaktır.” şeklinde görüşlerini tamamlamıştır.

Bu kapsamda, ECSA tarafından Avrupa denizcilik sektörünün konumu, AB Emisyon Ticaret Sistemi (EU-ETS) ve Yenilenebilir Enerji Direktifi’nin revizyonu konusunda Avrupa Komisyonu’nun kamu istişare sürecine sunulmuştur.

Bilgilerinize arz/rica ederim.

178_556_556_178.pdf