• Anasayfa
  • |
  • GEMI İNŞA SANAYI VERITABANI PROGRAMI (GİSVP) HK.

GEMI İNŞA SANAYI VERITABANI PROGRAMI (GİSVP) HK.

İlgi yazı ile ; 1. Gemi inşa, gemi söküm, yat yapım, çekek yeri ve yan sanayinin geliştirilmesi, desteklenmesi ve sorunlarına çözüm aranması amacıyla Müsteşarlıkça yürütülen çalışmalar kapsamında, Türkiye’deki gemi ve yat inşa sanayi, gemi söküm sanayi, gemi yan sanayi ve yat çekek faaliyetleri ile uğraşan denizcilik firmalarının ve bu firmaların üretimleri ile ilgili istatistiki veri eksikliğini gidermek amacıyla internet tabanlı “Gemi İnşa Sanayi (GİS) Veritabanı Programı” nın hazırlandığı, 2. Programın, sektörün ilgili taraflarıyla hazırlanan sorgulama formlarına dayalı internet tabanlı bilgisayar yazılımı aracılığı ile sektörde yer alan denizcilik firmalarının bilgi girişine bağlı olarak istatistiki veri toplanmasını öngördüğü, 3. Programdaki öncelikli amacın, bir bütün olarak gemi ve yat inşa sanayi, gemi söküm sanayi, gemi yan sanayi sektörüne yönelik doğru ve gerçek bilgi temini suretiyle, gemi inşa sektörünün ihtiyaçlarına uygun destekleme ve geliştirme politikalarının oluşturulması olduğu, 4. Öte yandan, 10.11.2005 tarih ve 5429 sayılı Türkiye İstatistik Kanunu’nun 10.maddesi uyarınca, kurum ve kuruluşların kendi görev alanlarına ilişkin ulusal kayıt sistemlerini oluşturmakla yükümlü kılındığı, bu kapsamda, Müsteşarlıkça ihtiyaç duyulan veri ve bilgilerin ivedilikle temini, bu veri ve bilgilerin “Resmi İstatistik Progarımı”na dahil edilmesi gerektiği, 5. Bu sebeple, denizcilik firmalarının verecekleri bilgilerin doğruluğu ve zamanlamasının , sistemin işlerliği ve güvenilirliği ve denizcilik sektörünün doğru tanımlanması açısından büyük önem taşıdığı, bu sistemde verilecek bütün bilgilerin tümüyle istatistik amaçlı olup, firma bilgilerinin bu amaç dışında herhangi bir surette kullanılmayacağı, programla ilgili ayrıntılı bilgiye http://www.denizcilik.gov.tr/tr/gitgm/online.asp sayfasından ulaşılabileceği, kısacası, gemi inşa sanayi veritabanı programının amacına ulaşabilmesinin yolunun, programa dahil olması gereken denizcilik şirketlerinin eksiksiz olarak sisteme girişinin sağlanması ile mümkün olacağı, 6. Bu itibarla, tersane, tekne imal yeri, çekek yeri, gemi söküm, gemi yan sanayi alanında faaliyet gösteren firmaların, - gemi/su aracı inşa izin belgesi, - gemi/su aracı tadilat izin belgesi, - gemi/su aracı inşa/tadilat takip raporu, - yüzer havuzlar için uygun yer izni, - arazi tahsis işlemleri için gerekli Müsteşarlık görüşü, - imar planı onayı için Müsteşarlık görüşü, - ÇED için Müsteşarlık görüşü, - Faaliyete uygunluk için Müsteşarlık görüşü, - Can kurtarma filikaları ve elemanları için muayene ve test sertifikası (servis istasyonları hariç), işlemleri ile diğer faaliyetlere ilişkin yapılacak başvurularda, bu firmaların http://www.denizcilik.gov.tr/tr/gitgm/duyurular.asp adresinde yayınlanan “Gemi İnşa Sanayi Veritabanı Programı (GİSVP) Uygun Tesis Listesinde” yer alması gerektiği, adı geçen tesis listesinde ismi bulunmayan firmalarla ilgili işlemlerin,bu firmalar “GİSVP Uygun Tesis Listesine” dahil oluncaya kadar yapılmayacağı, 7. Bu firmaların, “GİSVP Uygun Tesis Listesine” dahil olmak için gerekli işlemleri yapmak/tamamlamak üzere, a. Sisteme kayıtlı firmaların, Müsteşarlıkça adına iadeli taahhütlü olarak gönderilen 29.06.2006 tarih ve 11047 sayılı yazı ekinde yer alan kullanıcı kodu ve şifreyi kullanarak, http://www.denizcilik.gov.tr/tr/gitgm/online.asp internet adresinden giriş yapabilecekleri, Gemi İnşa Sanayi Veritabanı Programı’nda adlarına açılan sayfadaki tüm bilgilerin Kullanım Rehberi’ndeki usul ve esaslara uygun şekilde eksiksiz olarak girmesi gerektiği, bilgi girişi/güncelleme işlemi tamamlandıktan sonra, Gemi İnşa ve Tersaneler Genel Müdürlüğü, Planlama, Teşvik ve Krediler Dairesi Başkanlığı’na (İritbat : Denizcilik Uzmanı Bülent KOÇAK, Tel: 0312 232 38 49/2589) başvurmaları gerektiği, bu bilgi girişinin eksiksiz olduğu tespit edilen firmaların “GİSVP Uygun Tesis Listesine” ilave edileceği, b. Sistemde kayıtlı olmayan firmaların, http://www.denizcilik.gov.tr/tr/gitgm/online.asp internet adresinde örneği bulunan Başvuru Formunu doldurup, formda belirtilen adrese ulaştırılacağı, formun Müsteşarlığa ulaşmasına müteakip, Gemi İnşa Sanayi Veritabanı Programı’nda başvuran firma adına sayfa açılacak ve adına tahsis edilen kullanıcı adı ve şifre firmaya gönderileceği, firmanın bu kullanıcı adı ve şifreyi kullanarak http://www.denizcilik.gov.tr/tr/gitgm/online.asp internet adresine giriş yapabilecekleri, Gemi İnşa Sanayi Veri Tabanı Programı’nda adlarına açılan sayfadaki tüm bilgileri Kullanım Rehberi’ndeki usul ve esaslara uygun şekilde eksiksiz olarak girmesi gerektiği, bilgi girişi tamamlandıktan sonra, Gemi İnşa ve Tersaneler Genel Müdürlüğü, Planlama Teşvik ve Krediler Dairesi Başkanlığı’na (İritbat : Denizcilik Uzmanı Bülent KOÇAK, Tel: 0312 232 38 49/2589) başvurmaları gerektiği, bilgi girişinin eksiksiz olduğu tespit edilen firmanın “GİSVP Uygun Tesis Listesine” ilave edileceği, c. Gemi İnşa Sanayi Veri Tabanı Programı (GİSVP) Uygun Tesis Listesi’nin sabit bir liste olmadığı, firmaların faaliyetlerine paralel olarak değişen veya oluşan yeni bilgiler sisteme girilmediği durumlarda firmanın bu listeden çıkarılacağı, bildirilmektedir. Bilgilerinizi arz ve rica ederiz. Saygılarımızla, Murat TUNCER Genel Sekreter Gereği : Bilgi : - Tüm Üyeler (web) - YK Bşk.ve Üyeler - GİSBİR - GESAD - Gemi Geri Dönüşüm Sanayicileri Derneği - İMEAK DTO Şube ve Temsilcilikler - 7149/7191/7199 Nolu MK Bşk.ve Üyeleri