• Anasayfa
  • |
  • GEMICI YAĞCI EĞITIMLERI HK.

GEMICI YAĞCI EĞITIMLERI HK.

Sayın Üyemiz, 30.12.2008 tarih ve 27096 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren “Gemiadamları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Yönetmelik” ile yakın kıyısal sefer bölgesi genişletilmiş ve Miço/Silici yeterlikleri kaldırılmıştı. İlgi (a) yazımız ile, yapılan değişikliklerin uygulamadaki son durumu hakkında Denizcilik Müsteşarlığı Deniz Ulaştırması Genel Müdürlüğü’nden bilgi istenmiş olup, bu defa alınan İlgi (b) cavabi yazıda; 1) Söz konusu Yönetmelik değişikliği ile ilgili kaldırılan miço ve silici yeterliklerine yönelik olarak Yönetmelik değişikliği tarihi itibariyle yeni belge düzenlenmediği, ancak Yönetmelik değişikliğinden önce miço ve silici yeterliği alan gemiadamlarının mevcut belgelerinin geçerliliğinin devam ettiği, bunun yanısıra Gemilerin Gemiadamları ile Donatılmasına İlişkin Yönerge Kapsamında, miço ve silici yeterliğine sahip gemiadamlarının çalıştırılmasının zorunlu olduğu gemilerde aynı yönerge hükümlerine göre söz konusu yeterlikteki gemiadamlarının çalıştırılmasına devam edileceği, 2) Bununla birlikte, gemici ve yağcı yeterliği alına bilmesi için, içeriği ve süresi Eğitim ve Sınav Yönergesinin 6 ncı ve 14 üncü maddelerinde belirtilen gemici ve yağcı eğitiminin Denizcilik Müsteşarlığı’nca uygunluğu onaylanan eğitim kurumlarında görülmüş olmasının gerektiği, söz konusu eğitim programlarının MEB Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı tarafından onaylarının beklendiği, Eğitim kurumlarının bahse konu eğitimleri vermek amacıyla yetkilendirilmeleri için söz konusu onayın çıkmasını müteakiben, denetimden geçmek üzere revize edilmiş kalite el kitapları ile Denizcilik Müsteşarlığı’na başvurmalarının gerektiği, bildirilmektedir. Ayrıca, Yakın Kıyısal Sefer Bölgesi konusunda çalışmaların devam ettiği sözlü olarak belirtilmektedir. Bilgilerinizi arz ve rica ederiz. Saygılarımızla İsmail ASASOĞLU Genel Sekreter V. DAĞITIM BİLGİ - Tüm Üyelerimiz (WEB Sayfasında) -Yönetim Kurulu Başkan ve Üyeleri - Türk Armatörler Birliği -Yönetim Kurulu Yedek Üyeleri - S.S. Gemi Armatörleri Mot. Taş. Koop. - İMEAK DTO Meslek Komite Başkanları - Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği - Koster Armatörleri Derneği -Türk Uzakyol Gemi Kaptanları Derneği - İTÜ Mezunları Derneği - İMEAK DTO Şubeleri ve Temsilcilikleri