• Anasayfa
  • |
  • GEMILERIN TESCILI VE TERKINI HK.

GEMILERIN TESCILI VE TERKINI HK.

İlgi yazı ile ; 17.09.2006 tarih ve 26292 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Türk Uluslararası Gemi Sicil Yönetmeliği’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik’in madde 1 c) fıkrasında ; “TUGS bayrak şehadetnamesi tanzim edilen gemiler ve yatların TUGS’a tescilinde, bayrak şehadetnamesi tescil edildiği günden itibaren en geç bir yıl içerisinde mahalli sicile başvurulması halinde gemi veya yatın Türkiye’ye gelmesi gerekmeksizin sicile kaydı yapılır…” hükmü gereğince ; 1. a) Yurt dışından satın alınan gemilerin TUGS’a tescilinde “Gümrük Giriş Beyannamesi”, b) TUGS’a tescilli gemilerin yurt dışına satışı nedeniyle yapılan terkin işlemlerinde ise “Gümrük Çıkış Beyannamesi” istenmesine gerek kalmadığı, 2. Ayrıca sicil işlemlerinde ; - Vergi dairesinden istenilen “Gemi ile İlgili Vergi Borcu Olmadığına Dair Belge”nin sadece MTV’ye tabi olan deniz taşıtlarının sicil işlemlerinde istenilmesi, - Tüzel kişiliğe ait gemilerin sicil işlemleri için “Yönetim Kurulu Kararı” veya “Şirketi Temsil ve İlzama Yetkili Kişinin Noter Tasdikli İmza Sirküsü”nün istenilmesi, - ÖTV’siz Yakıt Alım Defteri’nin iptal edildiğinin ibrazının yeterli olacağı, belirtilmektedir. Bilgilerinizi arz ve rica ederiz. Saygılarımızla, Murat TUNCER Genel Sekreter Dağıtım : Bilgi: - Tüm Üyeler (web) - Sn. Gündüz KAPTANOĞLU - Türk Armatörler Birliği DTO Konsey Başkanı - S/S Gemi Armatörleri Mot.Taş.Koop - Sn. Eşref CERRAHOĞLU - Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği Denizcilik Sektör Meclisi Bşk. - Gemi İnşa Sanayiciler Birliği - Meclis Başkan ve Vekilleri - İMEAK DTO Şubeler - Yönetim Kurulu Bşk. ve Üyeleri - Meslek Komitesi Başkanları - Yönetim Kurulu Yedek Üyeleri - Danışmanlar