• Anasayfa
  • |
  • GÜMRÜK MÜDÜRLÜKLERINCE GEMI ACENTELERINDEN İSTENEN ACENTE DOSYALARI HK.

GÜMRÜK MÜDÜRLÜKLERINCE GEMI ACENTELERINDEN İSTENEN ACENTE DOSYALARI HK.

İlgi yazı c) yazımız ile ; Denizcilik Müsteşarlığı’na müracaatla, Gümrük Müdürlükleri’nce her yıl tüm gemi acentelerinden acente dosyası talep edildiği, bu durumun firmalara maddi ve manevi ek külfet getirdiği belirtilerek, Gümrük Müdürlüklerince gemi acenteliği yetki belgesi alan acentelerden gemi acente dosyası talep edilmemesi yönünde Müsteşarlıkça gerekli girişimlerde bulunulması yönünde talepte bulunulmuştu. Söz konusu talebimiz, Denizcilik Müsteşarlığınca ilgi b) yazı ile Gümrük Müsteşarlığı Gümrükler Genel Müdürlüğü’ne iletilmiş olup, Denizcilik Müsteşarlığınca Gümrük Müsteşarlığı’nın cevabi yazısı ilgi a) yazı ile Odamıza iletilmiştir. İlgi a) yazıda özetle ; 1. Gümrük Kanunu’nun 237.maddesi gereğince, özet beyan veya özet beyan olarak kullanılan ticari veya resmi belgelerde kayıtlı miktara göre eksik veya fazla çıkan eşya ile ilgili olarak yapılacak takibat sonucunda ortaya çıkan sonuçtan, yapılan tespite göre taşıt araçlarının sahipleri, kaptanları veya acentelerinin sorumlu olacağının hüküm altına alındığı, bu itibarla, herhangi bir gümrük yükümlülüğünün ortaya çıkması durumunda, söz konusu firmaların fiiliyatta var olup olmadığı, firma adına iş takibi yapma yetkisi bulunup bulunmadığı hususlarının tespiti bakımından, firma yetkililerinin tebligat adreslerine ulaşılmasında kullanılmak, adli ve idari ihtilafların takibatında, ayrıca firmaya ait imza tatbiklerinin kontrolünde, firmalar bazında risk analizi yapılmasında ve denetim elemanları tarafından yapılan soruşturmalarda yararlanılmak üzere gümrük müdürlükleri nezdinde firma dosyaları oluşturulması ve bu dosyalarda ; ticaret sicil gazetesi, imza sirküleri, imzaya yetkili şahısların nüfus cüzdanı sureti, vergi mükellefiyet yazısı, oda sicil kayıt sureti, doğrudan veya dolaylı temsilci sıfatıyla işlem yapanlara ait vekaletname veya temsilname, nakliyat firmalarının yetki belgelerinin aslı veya noter tarafından onaylı suretlerinin yer almasının uygun ve gerekli bulunduğu, 2. Diğer taraftan, Gümrük Müsteşarlığı’nın 30.09.2004/2004-25 ve 06.01.2005/2005-1 tarih/sayılı Genelgelerinde, firmalardan talep edilecek dosyalarda nakliyat firmalarının gerekli yetki belgelerinin aslı veya noter tarafından onaylı suretlerinin yer alacağı ve yalnızca bir gümrük idaresine verileceği, ancak firmaların başka gümrük idarelerinde de işlem yapmak istemeleri halinde bu gümrük idarelerine, firma dosyasının daha önce verildiği gümrük idaresinin adı ile bu gümrük idaresine ibraz edilen dosyanın aynısı olduğu belirtilmek suretiyle, dosyanın fotokopisinin verileceği, bunun yanında, aynı gümrük idaresinin farklı servislerinin aynı firmaya ait firma dosyasını tekrar talep etmeyeceği, ayrıca, söz konusu belgelerin aslı veya noter tarafından onaylı suretleri ya da fotokopilerinin verildiği tüm gümrük müdürlüklerine, bilgilerde herhangi bir değişiklik olmaması halinde değişikliğin bulunmadığının bir yazı ile her yıl Ocak ayı sonuna kadar beyan edileceği, değişiklik olması halinde ise değişikliğin bir hafta içinde bildirileceği, söz konusu Genelgeler doğrultusunda işlem yapılması hususunda tüm Gümrük ve Muhafaza Başmüdürlüklerine 08.02.2008 tarihli yazıları ile tekrar talimat verildiği, bildirilmektedir. Bilgilerinizi arz ve rica ederiz. Saygılarımızla, İsmail ASASOĞLU Genel Sekreter V. Gereği : Bilgi : - Tüm Üyeler (web) - YK Bşk.veÜyeleri - VDAD - Acenteler - 7152-7153-7154 Nolu MK Bşk.ve Üyeleri