• Anasayfa
  • |
  • GÜMRÜK ÖZET BEYANLARINDA YETKILI İMZA SORUNU VE GÜMRÜK İŞLEM TAKIP KARTLARI HK.

GÜMRÜK ÖZET BEYANLARINDA YETKILI İMZA SORUNU VE GÜMRÜK İŞLEM TAKIP KARTLARI HK.

Sayın Üyemiz, İlgi yazı ile ; Gümrük İdaresince yapılan teftişler esnasında, gümrük idaresinde işlem gören özet beyanların çoğunluğunun, acentelerin firma ortakları tarafından verilen noter tasdikli vekaletnamelere istinaden acentelerin çalışanları tarafından imzalanarak düzenlendiği, bunun yanı sıra firma çalışanlarının söz konusu işlemleri gerçekleştirmek üzere temsil yetkilerinin bulunduğuna ilişkin bilginin dosyalarda mevcut olmasına karşın, Ticaret Sicil Gazetesi’nde herhangi bir bilginin olmadığının tespit edildiği, ayrıca, Gümrük Başmüdürlüklerince onaylanan Gümrük İşlem Kartlarına istinaden şirket adına beyanname imzalanması (özet beyan verilmesi) gibi işlemlerle karşılaşıldığı belirtilerek konuya ilişkin aşağıdaki açıklamanın üyelerimize duyurulması talep istenmektedir. 1. Özet beyan verecekler ile taşıdıkları eşyanın sadece transit işlemlerini doğrudan temsil yoluyla takip edeceklere, bu işleri yapabilmeleri amacıyla 2003 yılı başından itibaren tek tip ortak kimlik verilmesi ve bunun dışında gümrük idarelerine giriş çıkışların önlenmesi için 17/05/2002 tarih ve 2002/108 sayılı Gümrük Müsteşarlık makamının onayı yürürlüğe girmiştir. 2. Gümrük Yönetmeliği’nin 696.maddesi ; “Bütün kişiler, Gümrük Mevzuatı ile öngörülen tasarrufları ve işlemleri bizzat kendileri takip edebilecekleri gibi, bu tasarruf ve işlemleri gerçekleştirmek üzere bir temsilci tayin edebilir. Temsilci, temsil edilen kişi namına hareket ettiğini beyan etmek, temsilin doğrudan veya dolaylı olduğunu belirtmek ve sahip olduğu temsilnameyi gümrük idaresine ibraz etmek zorundadır. Gümrük idarelerinde dolaylı temsil yoluyla iş takibini sadece eşya sahibince verilmiş noter tasdikli vekaletnameyi haiz gümrük müşavirleri yapabilir. Gümrük idarelerinde doğrudan temsil yoluyla iş takibi yapılması için ; 696.maddenin b fıkrasında ; gümrük idarelerinde doğrudan temsil yoluyla iş takibi yapabilecek olan bu kişilerin beyanname imzalayabilmesi, tahakkukun tebellüğü ve itiraz gibi hukuki sonuç doğuran tasarruf ve işlemlerde bulunabilmeleri için maddenin a) bendine ek olarak şirketi temsil etmeye yetkili olduğunu gösterir temsil belgesini haiz olması ve temsil belgesinin Ticaret Sicili Gazetesi’nde yayınlaması ve konuya ilişkin Ticaret Sicil Tüzüğü’nün 104.maddesi uyarınca düzenlenen Ticaret Sicil Tasdiknamesi’nin ilgili gümrük idaresine ibrazı zorunludur. Doğrudan temsil yoluyla iş takibi yapabilecek kişilerin gümrük işlemlerini gerçekleştirmek amacıyla şifre taleplerinde yukarıdaki belgeler ilgili gümrük idaresi tarafından aranacak ve belirtilen sürelerde istenilen 23.08.2007 4216 Gümrük Özet Beyanlarında Yetkili İmza Sorunu ve Gümrük İşlem Takip Kartları Hk. Sirküler : 347/ 2007 belgelerin ibraz edilip edilmediği kontrol edilerek belgelerin ibraz edilmemesi veya eksik ibraz edilmesi halinde derhal şifrelere bloke konulacaktır.” hükmüne amir bulunmaktadır. Dolayısıyla, yukarıdaki madde gereğince, Gümrük İşlem Kartları, özet beyan verecekler ile taşıdıkları eşyanın sadece transit işlemlerini doğrudan temsil yoluyla takip edeceklere, sadece gümrüklere giriş hakkı sağlamaktadır. Bunun dışında herhangi bir hak veya hukuki sonuç doğuracak işlemler için yetki vermemektedir. 3. Bunun dışında, yine yukarıda belirtilen yönetmelik maddesi gereği, özet beyan verecekler ile taşıdıkları eşyanın sadece transit işlemlerini doğrudan temsil yoluyla takip edeceklerin yapacakları gümrük işlemleri için Gümrük Yönetmeliği’nin 696.maddesinde belirtilen bilgi ve belgelerle birlikte ilgili gümrük idarelerine müracaat etmeleri ve o idareden bilge şifresi almaları gerekmektedir. Bilgilerinizi arz ve rica ederiz. Saygılarımızla, Murat TUNCER Genel Sekreter Dağıtım : Bilgi : - Web (Tüm üyeler) - YK Bşk.ve Üyeleri - Ada Deniz Acentelikleri ve Dan.Ltd.Şti. - Türk Armatörler Birliği - Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği - Gemi İnşa Sanayicileri Birliği - Meslek Komitesi Başkanları