ISPS KOD UYGULAMALARI HK

İlgi yazı ile ; 1 Temmuz 2004 tarihinde yürürlüğe giren Uluslararası Gemi ve Liman Tesisi Güvenlik Kodu (ISPS Code) uygulamaları kapsamında, Liman Tesisi Güvenlik Sertifikası almış olan özel liman işletmelerinin, ISPS Kod kapsamında yapmış oldukları harcamaları karşılamak üzere armatörlerden “ ISPS Security Charge” adı altında bir ücret talep ettiklerinin tespit edildiği belirtilerek , ISPS Kod uygulamasının ; denizyoluyla olabilecek terör faaliyetlerinin önlenebilmesi amacıyla, Uluslararası Denizcilik Örgütü (IMO) tarafından oluşturulduğu, söz konusu uygulama ile Kod’a taraf devletlere, liman işletmelerine, gemi sahiplerine ve gemi personeline birçok görev ve sorumluluk yüklenmiş olduğu, ISPS Kod’un lafzında ve ruhunda yer alan esas amacın, liman tesislerinin ve gemilerin güvenliklerine yönelik tedbirleri almak, eğitilmiş personel ve güvenlik planları ile hem kendi kendi güvenliklerini sağlamak hem de hizmet verdikleri tesislere ve gemilere daha güvenli bir ortam oluşturmak olduğu belirtilerek liman tesislerinin; öncelikli olarak kendi güvenliğine ve tesislerine gelen diğer gemilerin güvenliğine yönelik uygulamaları içeren ve uygulanmaması durumunda liman tesislerinin uluslararası deniz ticaretini olumsuz yönde etkileyecek olan ISPS Kod kapsamında, gemilerden ilave ücret almalarının ISPS Kod’un lafzına ve ruhuna aykırı olduğu gibi Denizcilik Müsteşarlığı tarafından da uygun görülmediği bildirilmektedir. Bilgilerinizi ve gereğini arz ve rica ederiz. Saygılarımızla, Murat TUNCER Genel Sekreter EK : İlgi yazı ( 2 sayfa ) DAĞITIM BİLGİ - Tüm üyeler (WEB Sayfasında) - Sn. Gündüz KAPTANOĞLU - Türk Armatörler Birliği - DTO Konsey Başkanı - Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği - Sn. Eşref CERRAHOĞLU - MARLIM - Denizcilik Sektör Kurulu Bşk. - DTO Şubeleri - Meclis Başkan ve Vekilleri - Yönetim Kurulu Bşk. ve Üyeleri - Yönetim Kurulu Yedek Üyeleri - DTO Meslek Komiteleri Başkanları