• Anasayfa
  • |
  • MALIK SIFATIYLA VEYA SIPARIŞ ÜZERINE GEMI İMAL VE İNŞA ETTIRMESI HK.

MALIK SIFATIYLA VEYA SIPARIŞ ÜZERINE GEMI İMAL VE İNŞA ETTIRMESI HK.

Katma Değer Vergisi istisnası uygulamaları ile ilgili 30.10.2008 tarih ve 5278 sayılı ile 14.11.2008 tarih ve 5515 sayılı yazılarımıza istinaden İstanbul Vergi Dairesi Başkanlığı’ndan alınan ilgi yazı özetle aşağıdaki hususları içermektedir ; 1. Tersane hizmeti dahil tüm ekipmanın, malzemenin ve işçilik hizmetinin satın alınarak bizzat firmalar tarafından malik sıfatıyla gemi imal ve inşa edilmesi, diğer bir ifade ile tersane ile sipariş sözleşmesi düzenlenmeksizin geminin imal ve inşa sorumluluğunun bizzat üstlenilerek malik sıfatı ile gemi imal ve inşa edilmesi halinde, 107 Seri Nolu KDV Genel Tebliği’nin E-1 bölümünün i) “Araçları Bizzat İmal ve İnşa Edenler” bölümünde yapılan açıklamalar çerçevesinde değerlendirilerek, imal ve inşa için gerekli her türlü mal ve hizmet alımlarının, malzeme ve hizmet faturalarının malik sıfatıyla gemiyi imal ve inşa edenler adına düzenlenmesi ve KDV istisnası uygulanması ile ilgili bağlı bulunulan vergi dairesinden alınacak yazının da noter tasdikli bir örneğinin mal ve hizmeti verenlere ibrazı halinde Kanunun 13/a maddesi kapsamında vergiden istisna olacaktır. 2. Malik sıfatıyla sipariş verilerek başka firmalara ait tersanelerde gemi imal ve inşa ettirilmesi durumunda imal edilecek gemiye ilişkin imal inşa sözleşmesinin 107 Seri Nolu KDV Genel Tebliği’nin yayımlandığı tarihten önce (04.01.2008) düzenlenmiş olması halinde, söz konusu geminin imal ve inşası ile ilgili olarak malik firmalar tarafından yapılacak her türlü mal ve hizmet alımları, Kanunun 13/a maddesi kapsamında vergiden istisna olacaktır. Ancak, imal inşa sözleşmesinin 107 Seri Nolu KDV Genel Tebliği’nin yayımlandığı tarihten sonra (04.01.2008) düzenlenmiş olması halinde, söz konusu geminin imal ve inşasında kullanılacak mal ve hizmetlerin kısmen veya tamamen malik sıfatıyla gemiyi imal ve inşa ettiren firmalar tarafından temin edilmesi halinde bu mal ve hizmetler genel esaslara göre KDV’ye tabi olacak, bu şekilde yüklenilen KDV siparişin bitmesi beklenilmeden aylık dönemler halinde malik firmalara nakden veya mahsuben iade edilebilecektir. Diğer taraftan, söz konusu gemiyi imal ve inşa eden firmaların malik sıfatıyla sipariş vererek gemi imal ve inşa ettiren firmalara verecekleri hizmetler KDV’den istisna olacaktır. Bu durumda, aracı fiilen imal ve inşa eden firmaların malik sıfatıyla sipariş vererek gemi imal ve inşa ettiren firmalara vereceği hizmetler için geçerli olmak üzere ayrıca bağlı bulundukları vergi dairesinden istisna belgesi almaları gerekmektedir. 3. Malik sıfatıyla gemi imal ve inşa etiren firmalardan alınan sipariş üzerine, gemiyi fiiilen imal ve inşa eden firmaların bu işle ilgili mal ve hizmet alımları da KDV’den istisna olacaktır. Bunun için bağlı bulunulan vergi dairesinden, sipariş üzerine yapılacak geminin imal ve inşası ile ilgili mal ve hizmet alımlarında geçerli olmak üzere istisna belgesi alınacaktır. Bilgilerinizi arz ve rica ederiz. Saygılarımızla, Murat TUNCER Genel Sekreter EK : İlgi yazı (3 sayfa) Gereği: Bilgi: - Tüm Üyelerimiz (WEB Sayfasında) - YK Başkan ve Üyeleri - Türk Armatörler Birliği - YK Yedek Üyeleri - S.S. Gemi Armatörleri Motorlu - İMEAK DTO Meslek Komite Bşk. Taşıyıcılar Kooperatifi - GİSBİR - GESAD