MUKIMLIK BELGESI

Ülkemizin akdettiği çifte vergilendirmeyi önleme anlaşmalarının uygulanmasıyla ilgili olarak aşağıdaki açıklamaların yapılmasına ihtiyaç duyulmuştur. Mukimlik, Çifte Vergilendirmeyi Önleme Anlaşmalarının 4.maddesinde düzenlenmiş ve gerçek ya da tüzel kişilerin hangi durumlarda bir ülkenin mukimi sayılacağı anlaşmaların aynı maddesinde ayrıntılı olarak açıklanmış bulunmaktadır. Türkiye’nin diğer ülkeler ile akdettiği ve halen yürürlükte olan çifte vergilendirmeyi önleme anlaşmaları ile bunların uygulanmaya başladığı tarihleri gösterir tablo ve anlaşmaların Türkçe metinleri “ www.gib.gov.tr” adresli Gelir İdaresi Başkanlığı’na ait internet sitesinde yer almaktadır. Çifte vergilendirmeyi önleme anlaşmaları hükümleri anlaşmaya taraf ülkelerde mukim olanlara uygulandığından, anlaşmalardan yararlanmak isteyenlerin tam mükellef oldukları ülkenin yetkili makamlarından mukimlik belgesi almaları gerekmektedir. Diğer yandan Ülkemiz uygulamasına göre Anlaşmaya taraf devlette faaliyette bulunan veya hizmet icra eden Türkiye’de yerleşik gerçek veya tüzel kişilere bu devletin yetkili makamlarınca hazırlanarak verilen belgeler tarafımızca onaylanmamakta, bunun yerine Türkiye yönünden yetkili makamlarca düzenlenen mukimlik belgesi kendilerine verilmektedir. Diğer taraftan, Türkiye’de tam mükellef olanların anlaşmaya taraf diğer ülkelerde elde ettikleri gelirlerinin ilgili anlaşma hükümleri çerçevesinde vergilendirilebilmesi için talep ettikleri mukimlik belgesi, bugüne kadar sadece Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından düzenlenmekte iken bundan böyle Gelir İdaresi Başkanlığı’nın yanı sıra sadece kendi mükellefleriyle sınırlı olmak üzere Büyük Mükellefler Vergi Dairesi Başkanlığı (İstanbul) tarafından da düzenlenebilecektir. Mukimlik belgesinin Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından düzenlendiği hallerde; Mukimlik belgesi üç nüsha halinde düzenlenerek; • Bir nüshası ilgili mükellefe verilecek, • İkinci nüshası mükellefin bağlı olduğu vergi dairesine başvuru dilekçesi ile birlikte gönderilecek, • Son nüshası ise Gelir İdaresi Başkanlığında saklanacaktır. Mukimlik belgesinin Büyük Mükellefler Vergi Dairesi Başkanlığı tarafından düzenlendiği hallerde ise ; Mukimlik belgesi üç nüsha halinde düzenlenerek; • Bir nüshası ilgili mükellefe verilecek, • İkinci nüshası başvuru dilekçesinin bir örneği ile birlikte Gelir İdaresi Başkanlığına (Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Daire Başkanlığı’na) gönderilecek, • Üçüncü nüsha ise Büyük Mükellefler Vergi Dairesi Başkanlığınca saklanacaktır. Mukimlik Belgesi İçin Yapılacak Başvuruda İstenen Bilgi ve Belgeler: Türkiye’de tam mükellef olanların mukimlik belgesi temini için aşağıdaki belgelerle birlikte Gelir İdaresi Başkanlığı’na (Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Daire Başkanlığı) veya sadece bağlı olan mükellefler açısından Büyük Mükellefler Vergi Dairesi Başkanlığı’na başvurmaları gerekmektedir. a) Tam mükellef gerçek kişilerin (Kollektif ve Adi şirketler ortakları dahil); 1- (EK I)’de yer alan örnek dilekçe, 2- Bağlı olunan muhtarlıktan alınacak yeni tarihli bir ikametgah belgesi, 3- Bağlı oldukları vergi dairesinden alınacak mükellefiyet bilgilerini (potansiyel mükellefler dahil) gösterir yeni tarihli belgenin aslı, ile birlikte başvurmaları gerekmektedir. b) Tam mükellef tüzel kişilerin; 1- (EK II)’de yer alan örnek dilekçe, 2- Bağlı oldukları vergi dairesinden alınacak halen faal ve tam mükellef oldukları açıkça belirtilen ve mükellefiyet bilgilerini gösteren yeni tarihli bir belgenin aslı, ile birlikte başvurmaları gerekmektedir. Bununla birlikte anlaşmaya taraf diğer ülkede yerleşik (tam mükellef) olanların Türkiye’de elde ettikleri kazanç veya iratların ilgili anlaşma çerçevesinde vergiye tabi tutulabilmesi için de kendi ülkelerinin yetkili makamlarından mukimlik belgesi almaları ve bu belgenin aslı ile noterce veya bu ülkelerdeki Türk konsolosluklarınca tasdik edilecek Türkçe tercümesinin bir örneğini ilgili vergi dairesine veya kendilerine yapılan ödeme üzerinden vergi sorumlularınca vergi tevkifatı yapılması durumunda ise vergi sorumlularına ibraz etmeleri gerekmektedir. Vergi sorumluları teslim aldıkları söz konusu mukimlik belgelerini gerektiğinde yetkili makamlara ibraz etmek üzere muhafaza edeceklerdir. Mukimlik belgesinin ibraz edilememesi durumunda ise ilgili anlaşma hükümleri yerine iç mevzuat hükümlerimiz uygulanacaktır. Duyurulur.