SEYIR GÜVENLIĞI HK.

İLGİ: T.C. Başbakanlık Denizcilik Müsteşarlığı İstanbul Bölge Müdürlüğü İstanbul Liman Başkanlığı’nın 26.10.2004 tarih ve 2490 sayılı yazısı. Sayın Üyemiz, İlgi yazıda, Kıyı Emniyeti ve Gemi Kurtarma İşletmeleri Genel Müdürlüğü Seyir Yardımcıları Dairesi Başkanlığı’ndan alınan yazıdan bahisle; Seyir Yardımcıları Dairesi Başkanlığı’nın boğazlar, iç sular ve karasularımızda seyreden yerli ve yabancı bayraklı gemilerin seyir güvenliğine yardımcı olmak, bunlarla ilgili olarak kıyı emniyeti ve seyir güvenliği ile ilgili kurulmuş ve kurulacak seyir yardımcı cihazları tesis ederek denizlerde can ve mal kayıplarını asgari düzeye indirmek amacıyla Kanunlarla kendilerine tevdii edilen görevleri en iyi şekilde yapmaya gayret gösterdiği, Günümüzde, karasularımızda ve iç sularımızda artan deniz trafiği nedeniyle muhtelif yerlerden çok sık seyir yardımcısı tesis talebi alınmakta olup, özellikle turizm ile birlikte artan yat trafiği nedeniyle alınan taleplerin değerlendirilmesi, ayrıca ileriye dönük herhangi bir karışıklığa sebebiyet vermemek üzere Kuruluşlarınca çalışmalar yapıldığı, Bu itibarla, İstanbul Liman Başkanlığı görev ve sorumluluk bölgesinde Kuruluşlarını yakından ilgilendiren ve deniz ticaretinin ve seyir güvenliğinin tesisi gereği seyre engel teşkil eden unsurların tesbit edilerek Kuruluşlarına bildirilmesinin istendiği, Yukarıda açıklananlar çerçevesinde, İstanbul Liman Başkanlığı idari sınırları içerisinde, varsa tarafınızca tesbit edilen seyre engel teşkil eden unsurların Kıyı Emniyeti ve Gemi Kurtarma İşletmeleri Genel Müdürlüğü Seyir Yardımcıları Dairesi Başkanlığı’na bildirilmesi hususunda bilgilerinizi ve gereğini arz ve rica ederiz. Saygılarımızla Murat TUNCER Genel Sekreter DAĞITIM BİLGİ - Tüm Donatanlar (WEB Sayfasında) - Yönetim Kurulu Başkan ve Üyeleri - Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği - Yönetim Kurulu Yedek Üyeleri - İlgili Donatanlar