Tarifeler

 1. KAYIT ÜCRETİ VE YILLIK AİDAT TARİFESİ
 2. MUNZAM AİDAT TARİFESİ
 3. GEMİLERDEN ALINACAK ÜCRETLER
  1. LİMAN HİZMET ÜCRETİ TARİFESİ
   1. TÜRK BAYRAKLI GEMİ LİMAN HİZMET ÜCRETİ
   2. YABANCI BAYRAKLI GEMİ LİMAN HİZMET ÜCRETİ
  2. NAVLUN HASILATI ODA PAYI ÜCRET TARİFESİ
   1. KONTEYNER GEMİLERİ
   2. KURU YÜK, DÖKME KATI YÜK VE DÖKME SIVI YÜK GEMİLERİ
   3. YOLCU VE KRUVAZİYER GEMİLERİ
   4. NAVLUN HASILATI ODA PAYI TARİFESİ UYGULAMA GENEL ESASLARI
 4. YAPILAN HİZMET KARŞILIĞI ALINAN ÜCRET TARİFESİ
 5. BELGE BEDELLERİ ÜCRET TARİFESİ

Sayın Üyemiz, 

Oda Meclisinin 14.12.2023 tarih ve 14 (6) sayılı onayı ile yürürlüğe giren, 5174 sayılı Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Kanununun 24, 25. ve 26’ıncı maddelerine göre düzenlenen, 01.01.2024 tarihinden itibaren Odamızca uygulanacak olan Oda Aidat ve Ücret Tarifesi aşağıdadır.

1) KAYIT ÜCRETİ VE YILLIK AİDAT TARİFESİ

5174 sayılı Kanunun 24’üncü maddesi “Üyeler Odaya kaydı sırasında kayıt ücreti ve her yıl için yıllık aidat ödemekle yükümlüdür” Kayıt Ücreti ile Yıllık Aidat ve Munzam Aidatın Tespiti ve Ödenmesi Hakkında Yönetmelik’in 5’inci maddesi “Üyenin Oda veya Borsaya kaydı sırasında ödemekle zorunlu olduğu ücrete Kayıt Ücreti ve her yıl için ödeyeceği aidata da Yıllık Aidat denir” hükümlerini amirdir.

          DERECELER 

DERECEYE ESAS MEBLAĞ
(SERMAYE VE ÖZ VARLIK)

KAYIT
ÜCRETİ

YILLIK
AİDAT

 FEVKALADE DERECE

100.000,00 TL

ve YUKARISI

3.150,00 ₺

3.150,00 ₺

 1-A DERECE

80.001,00 TL

99.999,00 TL

2.800,00 ₺

2.800,00 ₺

 2-A DERECE

60.001,00 TL

80.000,00 TL

2.700,00 ₺

2.700,00 ₺

 3-A DERECE

50.001,00 TL

60.000,00 TL

2.600,00 ₺

2.600,00 ₺

 4-A DERECE

25.001,00 TL

50.000,00 TL

2.500,00 ₺

2.500,00 ₺

 5-A DERECE

10.001,00 TL

25.000,00 TL

2.450,00 ₺

2.450,00 ₺

 6-A DERECE

1,00 TL

10.000,00 TL

2.350,00 ₺

2.350,00 ₺

 Y DERECE

(Yeni Kurulan Sermaye Şirketleri)

2.350,00 ₺

 • - Talep üzerine yapılan kayıt işlemlerinde, Kayıt ücreti kayıt esnasında peşin olarak ödenir.
 • - Yıllık aidat her yılın Haziran ve Ekim aylarında iki eşit taksitte ödenir.

2) MUNZAM AİDAT TARİFESİ

5174 sayılı Kanunun 25’inci maddesi ve Kayıt Ücreti ile Yıllık Aidat ve Munzam Aidatın Tespiti ve Ödenmesi Hakkında Yönetmeliğin 6’ıncı maddesi hükümleri kapsamında, “Odamızca her yıl için; gerçek kişi tacir ve sanayicilerin Gelir Vergisine ilişkin beyannamelerinde gösterilen ticarî kazanç toplamı; tüzel kişi tacir ve sanayicilerin ise ödeyecekleri Kurumlar Vergisine ilişkin beyannamelerinde gösterilen ticarî bilanço kârı üzerinden binde beş oranında Munzam Aidat tahsil olunur.”  Munzam aidat tavanı, cari yıl için uygulanan aylık asgari ücretin brüt tutarının on katıdır.

 • - Birden fazla odaya kayıtlı bulunanların munzam aidatı, üye tarafından ilgili odalara eşit olarak paylaştırılmak suretiyle yatırılır.
 • - Zarar eden üyeler, o yıl için munzam aidat ödemezler.
 • - Çalışma alanları içinde birden fazla şubesi bulunan üyelerin munzam aidatı, bütün şubelerden elde ettikleri gelir veya kurumlar vergisine matrah teşkil eden ticari kazanç veya ticari bilanço karı üzerinden hesaplanır.
 • - Birden fazla Odaya kayıtlı bulunan üyelerimiz, diğer oda üyeliklerini belgelendirerek Odamıza ibraz etmek zorundadır. Buna istinaden Deniz Ticaret Odası munzam aidat tahakkuku belgeli ve geçerli oda üyelik sayısına bölünmek suretiyle tahakkuk ettirilecektir.
 • - Munzam aidat her yılın Haziran ve Ekim aylarında iki eşit taksitte ödenir.

2023 YILI MUNZAM AİDAT TAVAN ÜCRET TUTARI:

100.080,00 ₺

3) GEMİLERDEN ALINACAK ÜCRETLER

3-1) LİMAN HİZMET ÜCRETİ TARİFESİ

5174 sayılı Kanun’un 26’ncı maddesi çerçevesinde “Türk veya yabancı bayraklı gemilere verilen genel ve uluslararası sektörel hizmetler kapsamında tahsil edilen Liman Hizmet Ücreti,  geminin limandan ayrıldığı tarihten itibaren en geç15 (on beş) gün içerisinde kendileri, temsilcileri veya acenteleri tarafından peşin olarak ödenir.

a) TÜRK BAYRAKLI GEMİ LİMAN HİZMET ÜCRETİ 

Odamız faaliyet alanı içerisindeki limanlara ve liman bölgesine, Yükleme/Boşaltma, Transit işlem veya Tamir, Bakım/Onarım, Sörvey, İkmal ve Beklemek amacıyla giren gemilerden Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığına bağlı Liman Başkanlıklarınca verilen Liman Çıkış Belgesine (LÇB) göre aşağıda belirtilen Gros Ton aralığına göre Liman Hizmet Ücreti alınır.

GEMİ GROS TONU

DİĞER GEMİLER

YOLCU ve KRUVAZİYER
GEMİLERİ

0

500

Bunker Tankerler için

350,00 ₺

0

500

GT

KADAR

480,00 ₺

410,00 ₺

501

1.500

GT

KADAR

800,00 ₺

680,00 ₺

1.501

2.500

GT

KADAR

1.450,00 ₺

1.235,00 ₺

2.501

5.000

GT

KADAR

2.000,00 ₺

1.700,00 ₺

5.001

10.000

GT

KADAR

2.400,00 ₺

2.050,00 ₺

10.001

25.000

GT

KADAR

2.850,00 ₺

2.850,00 ₺

25.001

35.000

GT

KADAR

3.200,00 ₺

3.200,00 ₺

35.001

50.000

GT

KADAR

3.600,00 ₺

3.600,00 ₺

50.001

GT

ve YUKARISI

3.800,00 ₺

3.800,00 ₺

HİZMET GEMİLERİ LİSTESİ

 • * MUAFİYET VE İSTİSNALAR 
 1. Balıkçı gemilerinden Liman Hizmet Ücreti alınmaz.
 2. Ulaştırma ve Altyapı ve Bakanlığınca, Hizmet gemisi olarak tanımlanan gemilerden Liman Hizmet Ücreti alınmaz.(Hizmet gemisi altında yer alan gemi cinsleri WEB sitemizde yayınlanmaktadır.)
 3. Okul ve araştırma hizmeti yapan gemilerden, Liman Hizmet Ücreti alınmaz.
 4. Personel değişimi için limana giren gemilerden, bu durumu Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığından alınacak yazı ile belgelendirmeleri kaydıyla Liman Hizmet Ücreti alınmaz.
 5. Yolcu Gemisi, Kruvaziyer Tipi Yolcu Gemisi, Nehir/Deniz Tipi Yolcu Gemisi, Katamaran Tipi Yolcu Gemisi, Yüksek Hızlı Hafif Yolcu Gemisi, Gezinti (Tenezzüh) Gemisi ve Yolcu Motoru gemilerden aynı yıl içinde aynı limanda 36 seferden sonraki seferlerde Liman Hizmet Ücreti alınmaz.
 6. Kamu kurum ve kuruluşlarınca işletilen kamuya ait gemilerden, Liman hizmet ücreti alınmaz.

b) YABANCI BAYRAKLI GEMİ LİMAN HİZMET ÜCRETİ       

Odamız faaliyet alanı içerisindeki limanlara ve liman bölgesine, Yükleme/Boşaltma, Transit işlem veya Tamir, Bakım/Onarım, Sörvey, İkmal ve Beklemek amacıyla giren gemilerden, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığına bağlı Liman Başkanlıklarınca verilen Liman Çıkış Belgesine (LÇB) göre aşağıda belirtilen Gros Ton aralığına göre Liman Hizmet Ücreti alınır.

GEMİ GROS TONU

DİĞER GEMİLER

YOLCU ve KRUVAZİYER
GEMİLERİ

0

500

GT

KADAR

1.000,00 ₺

850,00 ₺

501

1.000

GT

KADAR

1.700,00 ₺

1.450,00 ₺

1.001

1.500

GT

KADAR

2.000,00 ₺

1.700,00 ₺

1.501

2.000

GT

KADAR

2.500,00 ₺

2.125,00 ₺

2.001

2.500

GT

KADAR

3.000,00 ₺

2.550,00 ₺

2.501

5.000

GT

KADAR

3.500,00 ₺

3.000,00 ₺

5.001

10.000

GT

KADAR

4.000,00 ₺

3.400,00 ₺

10.001

25.000

GT

KADAR

4.500,00 ₺

4.500,00 ₺

25.001

GT

ve YUKARISI

5.000,00 ₺

5.000,00 ₺

 • * MUAFİYET VE İSTİSNALAR

 

 1. Okul ve araştırma hizmeti yapan gemilerden, Liman Hizmet Ücreti alınmaz.
 2. Personel değişimi için limana giren gemilerden, bu durumu Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığından alınacak yazı ile belgelendirmeleri kaydıyla Liman Hizmet Ücreti alınmaz.
 3. Yolcu Gemisi, Kruvaziyer Tipi Yolcu Gemisi, Nehir/Deniz Tipi Yolcu Gemisi, Katamaran Tipi Yolcu Gemisi, Yüksek Hızlı Hafif Yolcu Gemisi, Gezinti (Tenezzüh) Gemisi ve Yolcu Motoru gemilerden aynı yıl içinde aynı limanda 36 seferden sonraki seferlerde Liman Hizmet Ücreti alınmaz. 
 • - Türk veya yabancı bayraklı gemilerden alınan Liman Hizmet Ücreti için belirtilen muafiyet ve istisnalarda, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığına bağlı Liman Başkanlıklarınca verilen Liman Çıkış Belgesinde yer alan veriler esas kabul edilir.

3-2)  NAVLUN HASILATI ODA PAYI ÜCRETİ TARİFESİ 

5174 sayılı Kanunun 25’inci maddesi gereğince; Türkiye limanlarında yük alan veya bu limanlara yük getiren ve Türkiye'de herhangi bir odaya kayıtlı olmayan yabancı bayraklı gemiler ile yabancı bir ülkede yerleşik gerçek veya tüzel kişi tacir tarafından işletilen Türk Bayraklı gemilerin Türk limanlarında yükleme ve boşaltmadan sağladıkları tüm navlun hasılatı üzerinden, Kruvaziyer ve Yolcu gemilerinde gros tonajı üzerinden uluslararası uygulama göz önüne alınmak suretiyle, binde beşi geçmemek ve yıllık munzam aidat tavanını aşmamak kaydıyla geminin limandan ayrıldığı tarihten itibaren on beş gün içinde, kendileri, temsilcileri veya acenteleri tarafından Deniz Ticaret Odasına Navlun Hasılatı Oda Payı Ücreti ödenir. 

Navlun Hasılatı Oda Payı Ücreti hesaplamaları için, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığına bağlı Liman Başkanlıklarınca verilen Liman Çıkış Belgesi (LÇB) verileri esas kabul edilir.

Navlun Hasılatı Oda Payı Ücret tarifesinde bildirilen ücretler, geminin hareket (kalkış) tarihindeki Merkez Bankası ABD Doları döviz alış kurunun Türk Lirası karşılığı hesaplanarak peşin olarak ödenir.

a) KONTEYNER GEMİLERİ: 

Türkiye limanlarından yük alan veya limanlara yük getiren yabancı bayraklı gemiler ile yabancılara kiralanmış Türk Bayraklı Konteyner gemilerinden, aynı sefer için her bir limanda yükleme ve boşaltmadan ayrı ayrı sağladıkları tüm navlun hasılatı üzerinden binde beş (‰ 5) oranında ve bir gemi için toplamda yıllık munzam aidat tavanını aşmamak kaydıyla Navlun Hasılatı Oda Payı Ücreti alınır. 

 • İthal ve ihraç yüklerde her bir taşıyıcı acentenin bir gemi için ödeyeceği Navlun Hasılatı Oda Payı Ücreti 600 $ ABD Doları’nı geçemez. 
 • Aynı geminin hem yükleme hem de boşaltmasının aynı limanda aynı seferde aynı taşıyıcı tarafından beyan edilmesi halinde ödeyeceği indirimli Navlun Hasılatı Oda Payı Ücreti 900 $ ABD Doları’nı geçemez.
 • - Konteyner gemilerinde ana acentenin dışında hat acentelerinin olması durumunda, gemideki her bir taşıyıcı (ana acente ve hat acentesi) kendi hattı için yükleme ve/veya boşaltmadan ayrı ayrı sağladığı tüm navlun hasılatı üzerinden Navlun Hasılatı Oda Payı Ücreti ödemekle yükümlüdür. Bir gemi için Oda tarafından tahsil edilecek toplam Navlun Hasılatı Oda Payı tutarı, yıllık munzam aidat tavanını aşamaz. 
 • - Yük taşımacılığını adet üzerinden yapan RoRo ve diğer tüm gemilere bu tarife uygulanır.

b) KURU YÜK, DÖKME KATI YÜK VE DÖKME SIVI YÜK GEMİLERİ:  

Türkiye limanlarından yük alan veya limanlara yük getiren yabancı bayraklı gemiler ile yabancılara kiralanmış Türk Bayraklı Kuru Yük, Dökme Katı Yük ve Dökme Sıvı Yük gemilerinden, aynı sefer için her bir limanda yükleme ve boşaltmadan ayrı ayrı sağladıkları tüm navlun hasılatı üzerinden binde beş (‰ 5) oranında ve bir gemi için toplamda, yıllık munzam aidat tavanını aşmamak kaydıyla aşağıdaki tabloya göre Navlun Hasılatı Oda Payı Ücreti alınır.

TAŞINAN YÜKÜN
TON (MT) ARALIĞI

ÖDENECEK TAVAN

ÜCRET  TUTAR

0

20.000

580 $

20.001

40.000

870  $

40.001

60.000

1.130  $

60.001

100.000

1.400  $

100.001 ve YUKARISI

1.780  $

 • - Aynı geminin hem yükleme hem de boşaltmasının, aynı limanda, aynı seferde ve aynı acente tarafından, aynı tonaj ağırlığında beyan edilmesi halinde aşağıdaki tabloya göre indirimli Navlun Hasılatı Oda Payı Ücreti alınır.

TAŞINAN YÜKÜN
TON (MT)  ARALIĞI

TAVAN ÜCRET

TUTAR

İNDİRİMLİ ÖDENECEK

TAVAN  ÜCRET

0

20.000

( 580 + 580 )

870  $

20.001

40.000

( 870 + 870 )

1.305  $

40.001

60.000

( 1.130 + 1.130 )

1.695  $

60.001

100.000

( 1.400 + 1.400 )

2.100  $

100.001 ve YUKARISI

( 1.780 + 1.780 )

2.670  $

 • - Aynı acente tarafından aynı geminin, aynı seferinin aynı limandaki yükleme ve boşaltma işlemlerinin farklı tonaj aralığında olması halinde, indirim tutarı yüksek tonaj aralığı dikkate alınarak uygulanacaktır.

c) YOLCU VE KRUVAZİYER GEMİLERİ:

           Türkiye limanlarına uğrak yapan tüm yabancı bayraklı ile yabancılara kiralanmış Türk bayraklı Yolcu Gemisi, Kruvaziyer Tipi Yolcu Gemisi, Nehir/Deniz Tipi Yolcu Gemisi, Katamaran Tipi Yolcu Gemisi, Yüksek Hızlı Hafif Yolcu Gemisi, Gezinti (Tenezzüh) Gemisi ve Yolcu Motoru gemilerinden, aynı sefer için her bir limanda aşağıda belirtilen Gros Tonaj aralığı üzerinden, yıllık munzam aidat tavanını aşmamak kaydıyla Navlun Hasılatı Oda Payı Ücreti alınır.

GEMİ GROS TON ARALIĞI

ÖDENECEK
TUTAR

0

5.000

Ücretsiz

5.001

20.000

125  $

20.001

30.000

250  $

30.001

50.000

375  $

50.001

100.000

500  $

100.001

GT ve YUKARISI

700  $

 • - Yolcu Gemisi, Kruvaziyer Tipi Yolcu Gemisi, Nehir/Deniz Tipi Yolcu Gemisi, Katamaran Tipi Yolcu Gemisi, Yüksek Hızlı Hafif Yolcu Gemisi, Gezinti (Tenezzüh) Gemisi ve Yolcu Motoru gemilerine uygulanan aynı yıl içinde aynı limanda 36 sefer sonrası istisnası Liman Hizmet Ücreti içindir, Navlun Hasılatı Oda Payı için geçerli değildir.
 • Odamız faaliyet alanı içerisindeki limanlara ve liman bölgesine, tamir, bakım ve onarım amacıyla gelen Yolcu ve Kruvaziyer gemilerden, bu durumu Liman Çıkış Belgesinde (LÇB) belirtilmesi kaydıyla Navlun Hasılatı Oda Payı Ücreti alınmaz. Bu uygulama yolcu navlun hasılatı oda payı ödeyen tüm gemileri kapsar.

d) NAVLUN HASILATI ODA PAYI TARİFESİ UYGULAMA GENEL ESASLARI:

   1. Ana Acente Sorumluluğu: Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığına bağlı Liman Başkanlıklarınca verilen Liman Çıkış Belgesi’nde (LÇB) bildirilen acente, geminin ana acentesi olarak ifade edilir.
    1. Kuru Yük, Dökme Katı Yük ve Dökme Sıvı Yük gemileri ile RoRo gemileri ve Yolcu/Kurvaziyer gemilerine ait Navlun Hasılatı Oda Payı Ücreti ödemelerinin sorumluluğu, LÇB’de bildirilen ana acenteye aittir.
    2. Konteyner gemilerinde ana acente, geminin hareket tarihini takip eden 15 gün içinde Konteyner Yük Detayları Bildirim Formu ile diğer acentelere ait yükleri Oda’ya ibraz etmekle yükümlüdür. Konteyner Yük Detayları Bildirim Formunun ana acente tarafından süresi içerisinde Oda’ya ibraz edilmemesi halinde, gemideki tüm yükleme ve boşaltma işlemlerine ait Navlun Hasılatı Oda Payı Ücreti ödemelerinin sorumluluğu, LÇB’de bildirilen ana acenteye aittir.
   2. Transit Taşıma :
    1. Liman Çıkış Belgesi’nde transit yük olarak belirtilen yükler için Navlun Hasılatı Oda Payı Ücreti alınmaz.
    2. Ecnebi limanlardan hareket eden ve nihai olarak başka bir Türk limanına sevk edilmek üzere kabotaj gereği bir Türk limanına boşaltılan yükler transit muafiyeti kapsamında değildir. Kabotaj gereği sevk edilmiş olduğu Türk bayraklı gemiyle taşınan yükleme ve boşaltma işlemlerinde Navlun Hasılatı Oda Payı son Türk Limanında ilgili acente tarafından ödenir.
   3. LÇB ile Acente Beyanı Arasındaki Farklılıklar: LÇB’de yer alan yükleme ve boşaltma verileri veya transit yük bilgileri ile acentenin beyanı arasında farklılık olması halinde, LÇB’deki bilgiler esas alınır. LÇB’deki hatalı girişlerin kanıtlayıcı belgeler ile Acente tarafından Oda’ya ibrazı ile tahakkuk bilgileri düzeltilir.
   4. Resen Tahakkuk :
    1. Kuru Yük, Dökme Katı Yük ve Dökme Sıvı Yük gemileri ile RoRo gemileri ve Yolcu/Kurvaziyer gemilerinde LÇB’de yer alan geminin hareket tarihini takip eden ayın sonuna kadar, Navlun Hasılatı Oda Payı Ücreti beyanı yapılmamış yükleme ve boşaltma işlemleri için; ücret tarifesinde taşıma ağırlığına denk gelen kademenin Tavan Ücret tutarı, geminin ana acentesine Navlun Hasılatı Oda Payı olarak resen tahakkuk ettirilir.
    2. Konteyner gemilerinde, LÇB’de yer alan hareket tarihini takip eden ayın bitimine kadar, Navlun Hasılatı Oda Payı Ücreti beyanı yapılmamış ise gemideki her bir taşıyıcıya (ana acente ve hat acentesi) kendi hattı için yükleme ve/veya boşaltmadan ayrı ayrı olmak üzere, bir gemi için toplamda yıllık munzam aidat tavanını aşmamak kaydı ile konteyner başına 10 $ (On ABD Doları) Navlun Hasılatı Oda Payı Ücreti resen tahakkuk ettirilir. Ana acente tarafından Konteyner Yük Detayları Bildirim Formu ile gemideki hat acentelerine ait yükler bildirilmemiş ise resen tahakkuk tüm yükler için Ana acenteye yapılır. Konteyner gemilerinde Re’sen tahakkuklarda Oda ücret tarifesinin 3-2/a maddesinde belirtilen (600 $ / 900 $) ücret sınırları dikkate alınmaz.
   5. Bildirim ve Belgelendirme: Oda tarafından, gemi acentelerinden lüzumu halinde “Navlun Hasılatı Oda Payı Bildirim Formu” ile beyan edilen navlun taşıma bedelini tevsik edici belge talep edilebilir.

 4) YAPILAN HİZMET KARŞILIĞI ALINAN ÜCRETLER TARİFESİ

Odamızca yapılan hizmetler karşılığında alınmakta olan ücretler ve harçların tavan sınırı, 5174 Sayılı TOBB Kanunun 26’ıncı maddesinde, yıllık aidat tavanı ile sınırlandırılmış olup, Odamızca yapılan hizmetlerden alınacak ücretler ve harçlar için aşağıdaki tarife kullanılacak olup, tarifesinde yer alan ücretler peşin olarak ödenir.

YAPILAN HİZMET KARŞILIĞI ALINAN ÜCRETLER

TUTAR

1

Faaliyet Belgesi (Kayıt Sureti)

90,00 ₺

2

Faaliyet Belgesi (Kayıt Sureti) e-imzalı

60,00 ₺

3

İngilizce Faaliyet Belgesi (Kayıt Sureti)

235,00 ₺

4

İngilizce Faaliyet Belgesi (Kayıt Sureti) e-imzalı

125,00 ₺

5

İmza Tasdikleri

90,00 ₺

6

Navlun Anlaşmaları, Konşimento ve Benzeri Evrakın Tasdiki   

90,00 ₺

7

Deniz Acenteliği Hizmet Ücret ve Tarifesi Tasdiki

90,00 ₺

8

Yağ Kayıt Defter Tasdiki ( Makine & Kargo )

350,00 ₺

9

Yük Kayıt Defter Tasdiki

350,00 ₺

10

Çöp Kayıt Defter Tasdiki

350,00 ₺

11

Ticari Kefalet Tasdikleri  

335,00 ₺

12

Tescil İle İlgili Diğer Belgeler Tasdiki

90,00 ₺

13

Meslek Grup Üye Liste Ücreti (her sayfa için)

45,00 ₺

14

Firma Kayıtlarından Durum Tespit Ücreti

2.750,00 ₺

15

Bilirkişi Raporu Düzenleme Ücreti

2.750,00 ₺

16

Kapasite Raporu Düzenleme Ücreti

2.750,00 ₺

17

Ekspertiz Raporu Düzenleme Ücreti

2.750,00 ₺

18

Bilirkişi Hizmet Ücreti

4.375,00 ₺

19

Ekspertiz Hizmet Ücreti

4.375,00 ₺

20

DİR Sözlü Beyan Yıllık İşlem Ücreti

(Her bir Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü bazında alınan ücrettir.)

8.500,00 ₺

21

ÖTV'si İndirilmiş Yakıt Alım Defteri Tasdik Ücreti

 

*  Tasdik yapılan geminin Gros Tonu üzerinden hesaplanarak ücretlendirilir.

KADEMELER  GT  (Gemi Groston)

0

100

175,00 ₺

101

500

210,00 ₺

501

1.000

230,00 ₺

1.001

2.500

265,00 ₺

2.501

5.000

350,00 ₺

5.001 ve YUKARISI

440,00 ₺

22

Türk Ticaret Gemi Filosu Listesi Ücreti

a)

Gemi Tiplerine Göre Teknik Özelliği Olmayan Grup Listesi (1 Grup)

90,00 ₺

b)

Gemi Tiplerine Göre Grup Listesi (1 Grup)

160,00 ₺

c)

Türk Bayraklı Tüm Ticaret Gemilerinin Gemi Bazında Teknik Özellikleri Özet Listesi

875,00 ₺

d)

Türk Bayraklı Tüm Gemilerin Teknik Özelliklerini Belirten Listesi

1.750,00 ₺

23

Fatura İnceleme ve Tasdik Ücretleri

 

KADEMELER (TL)

1,00 TL

10.000,00 TL

900,00 ₺

10.001,00 TL

25.000,00 TL

1.070,00 ₺

25.001,00 TL

50.000,00 TL

1.420,00 ₺

50.001,00 TL

75.000,00 TL

1.575,00 ₺

75.001,00 TL

100.000,00 TL

1.785,00 ₺

100.001,00 TL

150.000,00 TL

1.960,00 ₺

150.001,00 TL ve YUKARISI

2.125,00 ₺

24

Hakemlik, Uzlaştırma, Hakem Bilirkişi Ücretleri

a)

Uzlaştırma Kayıt Ücreti

920,00 ₺

b)

Hakemliğe Başvurma Ücreti

1.100,00 ₺

c)

Hakem Bilirkişiye Başvurma Ücreti

2.365,00 ₺

* Hakemlik yargılaması, uzlaştırma faaliyeti hakem bilirkişi Masrafları için hizmet ücretleri çekişme konusunun değerine göre alınır.

ÇEKİŞME KONUSU DEĞERLİ (TL)

1,00 TL

25.000,00 TL

920,00 ₺

25.001,00 TL

50.000,00 TL

1.270,00 ₺

50.001,00 TL

75.000,00 TL

1.630,00 ₺

75.001,00 TL

100.000,00 TL

1.840,00 ₺

100.001,00 TL ve YUKARISI

2.190,00 ₺

 

 

 • 5) BELGE BEDELLERİ ÜCRET TARİFESİ

 

Belge bedelleri düzenleme ücretleri tarifesine göre, Odamızca verilen belgelerden alınacak ücretler için aşağıdaki tarife kullanılacak olup, tarifesinde yer alan ücretler peşin olarak ödenir.

 

BELGE BEDELLERİ ÜCRET TARİFESİ

TUTAR

1

Distribütörlük, Mümessillik, Acentelik Tasdik Harcı

300,00 ₺

2

Ticari ve Sınai Eşya Mümessillerinin Vasıflarının Tasdiki     

300,00 ₺

3

Kalite Yeterlilik ve Numune Belgeleri 

300,00 ₺

4

İmalat Yeterlilik Belgesi 

615,00 ₺

5

Mutemetlik Belgesi (İthalatta) 

300,00 ₺

6

Fiili Tüketim Belgeleri Ücreti

1.925,00 ₺

7

İthalat Yapacaklar İçin İhtiyaç Tespit Belgesi

300,00 ₺

8

Mücbir Sebep Belgesi

300,00 ₺

9

Sanayici Belgesi Tasdik Harcı

300,00 ₺

10

Vize İçin Tanıtma Belgesi

300,00 ₺

11

Üye Kimlik Kartı Ücreti (İlk kimlik ücretsiz verilir, ikinci talepte)

300,00 ₺

12

Yerli Malı Belgesi

615,00 ₺

13

Gümrük İşlem Takip Kartı

350,00 ₺

14

Diğer Belge Ücretleri

300,00 ₺

Oda Meclisinin 02.03.2023 tarih ve 5/5 sayılı Kararı ile 06.02.2023 tarihinde yaşanan merkez üssü Kahramanmaraş olan ve başta Hatay, Kilis, Gaziantep, Adana, Osmaniye, Adıyaman, Diyarbakır, Malatya ve Şanlıurfa olmak üzere birçok ilimizde meydana gelen ve ağır hasara yol açan depremlerden zarar gören illere gönderilmek üzere, Odamız faaliyet alanı içerisindeki limanlar ve liman bölgelerine insani yardım taşıyan gemilerden, Liman Başkanlıklarınca verilen Liman Çıkış Belgelerinde (LÇB) "Deprem Bölgelerine Yardım Amaçlı Malzeme Taşınması ve Ticari Faaliyette Bulunulmadığının" belirtilmesi ve söz konusu taşıma için navlun geliri alınmadığının beyan edilmesi durumunda, Odamız tarafından tahsil edilen Liman Hizmet Ücreti ve Navlun Hasılatı Oda Payı ücretinin alınmamasına karar verilmiştir.