• Anasayfa
  • |
  • İl Hıfzıssıhha Meclis Kararı No 14

İl Hıfzıssıhha Meclis Kararı No 14

İstanbul Valiliği İl Sağlık Müdürlüğü'nün resmi internet sitesinde http://www.istanbul.gov.tr/kurumlar/istanbul.gov.tr/il_Hifzissihha_Meclis_Karari_No_14.pdf yayınlanan, Ek'te sunulan 050.01.04 sayılı İl Hıfzıssıhha Meclis Kararı No:14'de, İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisi'nin 02.03.2021 Salı günü saat 09:00'da Vali Yardımcısı Niyazi ERTEN başkanlığında toplandığı belirtilerek;

1 Mart 2021 günü Sayın Cumhurbaşkanımız başkanlığında toplanan Kabinede ; yeni kontrollü normalleşme sürecine dair temel usul ve esasların, Sağlık Bakanlığı ve Koronavirüs Bilim Kurulunun tavsiyeleri göz önünde bulundurularak belirlenmiş olduğu,

Cumhurbaşkanlığı Kabinesinde alınan kararlar çerçevesinde;

-Sağlık Bakanlığı ve Koronavirüs Bilim Kurulu tarafından tespit edilen kriterlere göre illerin 4 ayrı risk grubuna (düşük, orta, yüksek, çok yüksek) ayrılarak salgınla mücadeledeki tedbir seviyelerinin risk gruplarına göre belirlenmiş olduğu, buna göre İstanbul ilinin yeni bir karar alınıncaya kadar "Yüksek Risk Grubunda Yer Alan İller" arasında olduğu,

-Koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında il bazında alınması gereken tedbirler ile uyulacak kuralların, risk gruplarına göre belirlenmiş olarak Ek­1'de yer alan tabloda gösterilmiş olduğu,

-İçişleri Bakanlığınca yayımlanan 02.03.2021 tarihli ve 3514 sayılı Genelge doğrultusunda 02.03.2021 tarihinden itibaren;

1-Ek­1'de belirtildiği şekilde risk gruplarına göre uygulaması değişkenlik gösterecek olan sokağa çıkma kısıtlamaları sırasında 30.11.2020 tarihli ve 20076 sayılı İçişleri Bakanlığı Genelgesi ve bu doğrultuda İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisince alınan 01.12.2020 tarihli ve 110 No.lu Karar ile belirlenen "Sokağa Çıkma Kısıtlamasından Muaf Yerler ve Kişiler Listesinde" yer alan istisna/muafiyetler (sonraki Genelgeler ve bu doğrultuda alınan İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisi kararları ile yapılan eklemeler dahil şekilde) ile sokağa çıkma kısıtlaması uygulanan süre ve günlerde şehirlerarası seyahat edilmesine dair usul ve esasların uygulanmasına aynı şekilde devam edilmesine,

2-Yüksek risk grubunda yer alan ilimizde sokağa çıkma kısıtlaması kapsamında;

- Hafta içi günlerde;

21:00 ­05:00 saatleri arasında tüm ilimizde sokağa çıkma kısıtlaması uygulanmasına,

- Hafta sonlarında;

Hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamasının, Cuma 21:00­ Cumartesi 05:00 saatleri arasıyla Cumartesi 21:00'dan başlayıp Pazar gününün tamamını kapsayıp, Pazartesi günü saat 05:00'da bitecek şekilde uygulanmasına, Cumartesi günleri 05:00 ­21:00 saatleri arasında uygulanmakta olan sokağa çıkma kısıtlamasının kaldırılmasına,

-65 yaş ve üzeri ile 20 yaş altı vatandaşlarımız için getirilen sokağa çıkma sürelerinin 3 saatten 4 saate yükseltilmesine, 65 yaş ve üzeri vatandaşlarımızın 10:00 ­14:00 saatleri arasında, 20 yaş altı çocuklarımız ve gençlerimizin ise 14:00 ­18:00 saatleri arasında sokağa çıkabilmelerine,

-Milli Eğitim Bakanlığınca yüz yüze eğitim/sınav yapması uygun görülen eğitim kurumlarının öğrenci/öğretmen/çalışanlarının durumlarını eğitim kurumlarınca verilecek kurum adresi ile çalışma/ders programını ihtiva eden belge ile belgelendirmeleri şartıyla, güzergah ve ilgili saatlerle sınırlı olacak şekilde sokağa çıkma kısıtlamasından muaf tutulmalarına,

3-Yüksek risk grubunda belirlenen kapasite oranlarına göre 07:00­19:00 saatleri arasında faaliyet gösterecek olan yeme­içme yerleri (lokanta, restoran, kafeterya, pastane, tatlıcı vb.) ile kıraathane ve çay bahçesi gibi işyerleri için Sağlık Bakanlığı Covid­19 Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberinde yer alan mesafe koşulları (masalar ve koltuklar arası) göz önünde bulundurularak açık ve kapalı alanlar için ayrı ayrı olacak şekilde % 50 kapasite sınırlaması oranı uygulanarak mekanda bulunabilecek masa­koltuk sayısı ve aynı anda bulunabilecek azami kişi sayısının tespit edilerek, bu risk grubundaki yeme­içme yerlerinin 19:00­ 21:00 saatleri arasında paket servisi veya gel­al şeklinde, 21:00 ­24:00 saatleri arasında ise sadece paket servis şeklinde hizmet verebilmelerine,

Covid­19 Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberindeki mesafe kuralları ile Ek­1'de yer alan tabloda belirtilen kapasite kullanım oranlarına göre her bir yeme­içme yeri için Ek­2'de örneği verilen oturma düzeni planı hazırlanmasına ve içeride aynı anda bulunacak müşteri sayısının müşterilerin içeriden ve dışarıdan rahatlıkla görebileceği şekilde ilan edilmesine,

HES kodu kontrol edilmeksizin müşteri kabul edemeyecek olan yeme­içme yerlerinde onaylanan oturma düzeninde belirtilen şeklin dışında mekanda kesinlikle fazladan masa­koltuk bulundurulmasına müsaade edilmemesine,

4-Halı saha, yüzme havuzu ve benzeri tesislerin ilimizde yeni bir karar alınıncaya kadar kapalı kalmaya devam etmesine,

5-Nikah ve nikah merasimi şeklindeki düğünlerin, kişi başına minimum 8 m² alan ayırmak, katılımcı sayısı 50'yi geçmemek ve 1 saatle sınırlı olmak üzere yapılabilmesine,

6-Sivil toplum kuruluşları, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları ve bunların üst kuruluşları ile birlikler ve kooperatifler tarafından düzenlenecek genel kurul dahil kişilerin bir araya gelmesine neden olan her türlü etkinliklerin kişi başına 8 metrekare alan bırakma ve aynı anda bulunabilecek azami kişi sayısı 300'ü geçmemek üzere ilgili kurum/kuruluşların yetkililerince her türlü tedbir alınarak yapılabilmesine,

Ayrıca denetim faaliyetlerinin kesintisiz yürütülmesi amacıyla yukarıda belirtildiği şekilde kişilerin bir araya gelmesine neden olacak her türlü etkinliğin Kaymakamlıklara (ilgili mevzuatında başkaca bir hüküm bulunmadığı takdirde en az üç gün öncesinden) bildirilmesi sağlanarak bu kurum/kuruluşlarca yapılacak etkinliklerde belirlenen kurallara ve kişi ve alan sınırlamalarına riayet edilip edilmediğinin denetim ekiplerince kontrol edilmesinin sağlanmasına,

7-Benzer şekilde nikah veya nikah merasimi şeklindeki düğünlerde de kişi ve alan sınırlamalarının kontrolünün sağlanması için nikah ve/veya düğün salonu işletmelerince yapacakları her türlü organizasyon öncesinde kişisel verilere yer verilmeksizin hangi günde hangi saat aralıklarında nikah veya nikah merasimi şeklindeki düğün organizasyonu yapacaklarının en az üç gün öncesinden Kaymakamlıklara e­Devlet kapısından İçişleri Bakanlığı e­başvuru sistemi üzerinden ya da doğrudan dilekçe ile bildirilmesinin sağlanmasına,

Kaymakamlar ve ilgili Kurumlarca yukarıda belirtilen esaslar doğrultusunda uygulamada herhangi bir aksaklığa meydan verilmemesine ve mağduriyete neden olunmamasına, alınan kararlara uymayanlara Umumi Hıfzıssıhha Kanununun ilgili maddeleri gereğince idari işlem tesis edilmesine ve konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin Türk Ceza Kanununun 195 inci maddesi kapsamında gerekli adli işlemlerin başlatılması kararlarının alındığı belirtilmektedir.

Bilgilerinize arz/rica ederim.

245_734_il_h_fz_ss_hha_meclis_karar_no_14.pdf