Yük Teslim Talimat Formu

Sayın Üyemiz,

İlgi : a) T.C.Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Deniz ve İçsular Düzenleme Genel   

            Müdürlüğü’nün 08.07.2019 tarihli ve 17236356-1072 sayılı yazısı.

  1. b) T.C.Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Deniz ve İçsular Düzenleme Genel

            Müdürlüğü’nün 20.05.2019 tarihli ve 39438 sayılı yazımız.

  1. c) T.C.Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Hukuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü'nün

                        05.07.2019 tarihli ve 17236356- 1072 sayılı yazısı.

İlgi (a) yazı ile;

-Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu'nun 19.12.2018 tarihli ve YD İtiraz No:2018/728 sayılı kararıyla, "yük teslim talimat formuna ilişkin tavan ücret düzenlenmesi" ne ilişkin 03.01.2018 tarihli ve 2018/1 sayılı Genelgenin yürütmesinin durdurulduğu ilgi (b) yazıları ile sektör temsilcilerine ve ilgili kamu kurum ve kuruluşlarına bildirildiği,

-Diğer yandan; "denizyolu ile gelen yükün alıcıya teslim işlemlerine ilişkin olarak, malların taşıyan ya da adına hareket eden tarafından düzenlenen Yük Teslim Talimat Formu karşılığında tesliminin gerçekleştirilmesi" ne ilişkin 17/05/2011 tarihli ve 14765 sayılı talimatın iptali istemi ile Danıştay 10. Dairesinde açılan davada, 27/10/2015 tarihli ve E:201 l/9380-K:2015/4632 sayılı karar ile davanın reddine karar verildiği, ancak; Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu'nun 2016/2991 E. ve 2018/5551 K. sayılı kararıyla Danıştay 10. Dairesinin 27/10/2015 tarihli ve E:201 l/9380-K:2015/4632 sayılı kararının bozulduğu,

-Bu itibarla; ilgi (b) yazılarının ve Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu'nun 2016/2991 E. ve 2018/5551 K. sayılı bozma kararının ardından denizcilik sektöründe faaliyet gösteren bazı şirketlerden aldıkları dilekçeler neticesinde "yük teslim talimat formu" nun nasıl uygulanacağı hususunda tereddütlerin hasıl olduğu, farklı tarihlerde düzenlenen iki ayrı işlem niteliğinde olan 17/05/2011 tarihli ve 14765 sayılı talimat ile 03.01.2018 tarihli ve 2018/1 sayılı Genelgenin birbirine karıştırıldığının anlaşıldığı,

-Bu sebeple, "yük teslim talimat formu" hakkında Bakanlıklarının Hukuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü'nden hukuki görüş talep edildiği, Hukuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü'nün ilgi (c)'de kayıtlı hukuki mütalaasında özetle;

  • İdari işlemin iptal isteminin reddi yönünde verilen kararın temyiz incelemesi sonunda bozulmasına karar verilmesi halinde dava konusu işlem hakkında yürütmenin durdurulması kararı verilmediği sürece ret kararından önceki mevcut hukuki durum farklı olmadığından idari işlemin hukuken geçerliliğini sürdüreceği, zira 2577 sayılı İYUK 52. maddesinin 5. bendinin "işlemin yürütülmesinin durdurulması" na ilişkin değil "kararın yürütülmesinin durdurulmasına ilişkin olduğu;                                                                          

                                                                                                    

               

  • Ayrıca, Danıştay 5. Daire 21.11.2016 tarihli E:2016/26505 K:2016/6573, Danıştay 16. Daire 10.03.2015 tarih E:2015/12563 K:2015/637, Danıştay 5. Daire 22.05.2011 tarih E:2010/3275 K:2011/2757 sayılı kararlarında "davanın reddi yönünde verilen nihai kararların temyizen incelenmesi sonucu Danıştayca verilen bozma kararında hüküm fıkrası mahkeme kararının bozulmasına yönelik olup, dava konusu işlemin iptali veya davanın reddi sonucunu doğurmadığından, 2577 saydı Yasanın 28. maddesinde sözü edilen ve ilgili idarelerce uygulanması zorunlu bir karar niteliğinde değildir" şeklinde ifade edildiğinin belirtildiği,

Sonuç olarak; Hukuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü'nden alınan hukuki görüş çerçevesinde; Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu'nun 2016/2991 E. ve 2018/5551 K. sayılı kararıyla Danıştay 10. Dairesinin 27/10/2015 tarihli ve E:20I l/9380-K:20l 5/4632 sayılı kararının bozulmasının 17/05/2011 tarihli ve 14765 sayılı talimatın yürütülmesini durdurmayacağının değerlendirildiği,

Ayrıca, yukarıda belirtildiği üzere "yük teslim talimat formuna ilişkin tavan ücret düzenlemesi "ne ilişkin 03.01.2018 tarihli ve 2018/1 sayılı Genelgenin yürütmesinin durdurulduğunun ve bu hususun ilgi (b) yazıları ile sektöre ve ilgili kurum kuruluşlara duyurulduğunun vurgulanmasının önem arz ettiği belirtilerek, bu hususta gerekli duyuru ve bildirimlerin üyelerimize/sektöre yapılması istenmektedir.

Bilgilerini ve gereğini arz ve rica ederim.

 Saygılarımla,

                                                                      

 İsmet SALİHOĞLU

   Genel Sekreter

            Ek-1: İlgi (a) Yazı (3 Sayfa)

457_2573_4792_001.pdf