• Anasayfa
  • |
  • Zonguldak Limanı ve Mersin 2 Bölgesi

Zonguldak Limanı ve Mersin 2 Bölgesi

İlgi : Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü Mali İşler Dairesi Başkanlığı Gelirler Tahakkuk Şube Müdürlüğü’nün 30.07.2019 tarih ve 40482 sayılı yazısı.

 

İlgi yazı ile ;

- Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü’nün Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Liman ve Demiryolu İşletme Müdürlüğü arasında 03.07.2019 tarihinde akdedilen Kılavuzluk Hizmeti Devir Protokolü gereği Zonguldak Limanı’ndan, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Talimatı ile de Mersin 2 Bölgesi'nden verilecek yanaşma-kalkma kılavuzluk hizmetlerinin Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü tarafından yürütüleceği,

- Zonguldak Limanı ile Mersin 2 Bölgesi'ndeki operasyonların ifasında, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü’nün mer-i Kılavuzluk, Römorkaj ve Diğer Hizmetler Tarifesi ücret, usul ve esaslarının cari olduğu,

- Bu bağlamda ve öncelikli olarak; kılavuzluk hizmet talebinde bulunacak acente ve/veya donatanların, mezkur tarifenin "Hizmet Taleplerinin Karşılanması" başlıklı 1.4.1 madde hükmüne istinaden, gemi limana gelmeden 24 saat önce yazılı olarak hizmet talebinde bulunmaları ile yine tarifenin "Ücretlerin Ödenmesine İlişkili Esaslar" başlıklı 1.4.4.3.1 madde hükmüne istinaden de hizmetin ait olduğu tabloda belirtilen esas ücret üzerinden hesaplanacak meblağın %10 fazlası ile birlikte hizmete başlamadan evvel teminat olarak yatırılmasının zorunlu olduğu,

- Bununla beraber, alınan teminata ilaveten hizmetin kabulünde ayrıca talep yazısı ile birlikte Liman Başkanlığı’nca düzenlenen yanaşma/kalkma ordinosunun da tevsikinin gerekli olduğu,

- Bu itibarla, Zonguldak ve Mersin 2 Bölgesi'nden kılavuzluk hizmeti talebinde bulunacak bahse konu bölgelerde mukim acente ve donatanlar başta olmak üzere tüm acente ve donatanların bu konuda bilgilendirilmelerini teminen Odamızca duyuru yapılması istenmektedir.

Bilgilerinizi arz ve rica ederim.

Saygılarımla,

 

 

İsmet SALİHOĞLU

Genel Sekreter

523_2876_0032_001.pdf