• Anasayfa
  • |
  • GÜMRÜK GENEL TEBLIĞINDE DEĞIŞIKLIK YAPILMASINA DAIR TEBLIĞ (GÜMRÜK İŞLEMLERI) (SERI NO: 75) HK.

GÜMRÜK GENEL TEBLIĞINDE DEĞIŞIKLIK YAPILMASINA DAIR TEBLIĞ (GÜMRÜK İŞLEMLERI) (SERI NO: 75) HK.

Gümrük Genel Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Gümrük İşlemleri) (Seri No: 75) 10.12.2009 tarih ve 27428 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Söz konusu Tebliğ ile ; 0305/2009 tarih ve 27217 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Gümrük Genel Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ’in (Gümrük İşlemleri) (Seri No: 70) 1 inci maddesi ile 2 inci maddesi değiştirilmiş olup, aynı Tebliğin 9 uncu maddesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki madde eklenmiştir. “Fikri ve Sınai Hakların İhlali ile İlgili Olarak Gümrük İdaresinin Harekete Geçmesine İlişkin Yapılacak Başvuru MADDE 9/A – (1) Fikri ve sınai hakların korunmasına ilişkin başvuru Gümrük Yönetmeliğinin 103 üncü maddesinde belirtilen hükümlere uygun şekilde ve mezkur Yönetmeliğin 13 nolu ekinde yer alan başvuru formunun eksiksiz olarak doldurularak Gümrük Müsteşarlığı’na (Gümrükler Genel Müdürlüğü’ne) sunulması şeklinde yapılır. (2) Başvuru formunun 4 no.lu bölümünde işaretlenen kutuya uygun olarak başvuru sahibinin durumunu kanıtlayan bir belge ile 10 no.lu bölümünde yer alan bilgilere uygun olarak hakkın Türkiye’de tescil edildiğini gösteren belgenin formun ekinde ibraz edilmesi gerekmektedir. (3) Orijinal eşyaya ilişkin temel ve teknik bilgiler ile sahteciliğin tür ve şekline ilişkin olarak verilebilecek bilgilere ilişkin dokümanların hem kağıt ortamında hem de jpeg, pdf veya doc uzantılı olarak cd ortamında düzenlenerek söz konusu başvuru formuna eklenmesi gerekmektedir. (4) Başvuru sahibi tarafından ibraz edilen ve kapasitesi 1 megabyte’ı geçmeyen cd’de yer alan bilgi ve belgeler Gümrük Müsteşarlığı tarafından elektronik ortama aktırılır.” Söz konusu Tebliğ, 07/10/2009 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer. Gümrük Genel Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Gümrük İşlemleri) (Seri No:75) Odamızın web sayfasında (www.denizticaretodasi.org) mevzuat/tebliğler bölümünden ulaşılabilinir. Bilgilerinizi arz ve rica ederiz. Saygılarımızla, Murat TUNCER Genel Sekreter Gereği : Bilgi : - Tüm Üyeler (Web) - YK Bşk ve Üyeler - S/S Gemi Arm.Mot.Taş.Koop. - YK Yedek Üyeler - Türk Armatörler Birliği - MK Başkanları - GİSBİR Derneği - GESAD - VDAD - İMEAK DTO Şubeler