• Anasayfa
  • |
  • “İhrakiye Teslimleri” Konulu 2024/3 Sayılı Genelgenin Uygulanması Hk.

“İhrakiye Teslimleri” Konulu 2024/3 Sayılı Genelgenin Uygulanması Hk.

Sayın Üyemiz;

Odamızca yapılan girişimler sonucu 06.02.2024 tarihinde yürürlüğe giren “İhrakiye teslimleri” konulu 2024/3 sayılı Genelge kapsamında Ticaret Bakanlığı Gümrükler Genel Müdürlüğü’nce Odamıza gönderilen 14.03.2024 tarih ve 94972617 sayılı yazı ile ihrakiye olarak yakıt ve dökme yağ teslimlerinde gümrük idarelerince gerekli kontrol ve takiplerin yeknesak bir şekilde yapılmasını teminen aşağıda yer verilen şekilde işlem tesis edileceği bildirilmektedir.

Buna göre;

"1. Anılan Genelge’nin 9 uncu maddesinde, barç ile ihrakiye olarak yakıt ve dökme yağ tesliminin memur refakatinde gerçekleştirilmesinin esas olduğu belirtilmiş; bununla birlikte firma tarafından talep edilmesi ve mezkur maddede sayılan koşulların sağlanması halinde yakıt ve dökme yağ tesliminde memur refakati aranmayacağı düzenlenmiştir. Buna göre, ihrakiye olarak kaplı (teneke, bidon, varil, IBC tank, vb.) yağ teslimlerinde memur refakati aranmayacak; ihrakiye olarak teslimi yapılacak kaplı yağların miktar tespiti, söz konusu eşyanın ilgili barç ya da acente botuna yüklenmesi aşamasında gümrük idaresince gerçekleştirilecektir. Ayrıca, ihrakiye olarak dökme yağ teslimi ile ilgili olarak, firma tarafından 200.000 ABD Doları tutarında sabit teminat verilmesi ve barçların Ek-2'de belirtilen özellikleri haiz olması koşuluyla, memur refakati veya (A) tipi uluslararası gözetim şirketi statüsü verilen firma/kuruluşların uzman personelinin gözetimi aranmayacaktır.

2. Barç ile ihrakiye olarak yakıt tesliminde, gerekli teminatın verilerek (A) tipi uluslararası gözetim şirketi statüsü verilen firma/kuruluşların uzman personelinin gözetiminde işlem yapılması uygulaması kapsamında, firmaların muhtelif gerekçelerle gözetim şirketinin uzman personeli yerine memur refakati ile işlem yapılmasına yönelik talepleri karşılanmayacaktır.

3. Yakıt ve dökme yağ teslimlerinde memur refakati aranmaksızın yapılacak teslimler için gerekli olan teminat, firma tarafından eşyanın barca yüklemesinin yapıldığı ya da eşyanın barç ile gemilere teslim işlemlerinin gerçekleştirildiği gümrük müdürlüklerinden herhangi birine verilebilecektir. Söz konusu teminatı kabul eden gümrük müdürlüğü tarafından, teminatın alındığına dair ilgili idareler bilgilendirilecektir (örneğin, teminatın Zeytinburnu Gümrük Müdürlüğüne verilmesi halinde, firmanın talebi doğrultusunda firmanın Genelge kapsamında işlem yaptığı gümrük müdürlüklerine Zeytinburnu Gümrük Müdürlüğünce bilgi verilecektir). Alınmış olan teminat mektubunun iadesinin söz konusu olması halinde de, gerekli kontrolleri müteakip iadeyi gerçekleştirecek gümrük müdürlüğü tarafından ilgili tüm gümrük müdürlüklerine bilgi verilecektir.

4. Firmalar tarafından ihrakiye teslimlerinde kullanılacak barçlara ilişkin mezkur Genelgenin 2 no.lu Ekinde yer alan evraklar, eşyanın barca yüklemesinin yapıldığı gümrük idaresine sunulacak; anılan gümrük idaresince de söz konusu dosyanın bir örneği, eşyanın barç ile gemilere teslim işlemlerinin gerçekleştirileceği gümrük idarelerine iletilecektir.

5. Gözetim şirketi uzmanının (surveyor) barcın teslim yapılacak gemiye yanaşmasından teslimatın tamamlanmasını müteakip barcın gemiden ayrıldığı ana kadar tüm sürece eşlik etmesi ve ikmal süresince daimi olarak barçta bulunması gerekmektedir. Eşyanın barca yüklenmesinden teslim işlemlerinin tamamlanmasına kadarki tüm süreçte aynı gözetim şirketi tarafından işlem yapılması gerekmekle birlikte, eşyanın barca yüklenmesine eşlik eden surveyor ile gemiye teslim aşamasında eşlik edecek surveyorun farklı uzmanlar olması mümkündür. Ayrıca, eşyanın barca yüklemesinin yapıldığı gümrük idaresinden mühür tatbik edilmiş olarak ayrılan barcın, ihrakiye teslim işleminin yapılacağı gümrük idaresine intikaline kadar geçen süreçte, bir başka deyişle, eşyanın iki gümrük idaresi (örneğin Körfez Petrokimya ile Zeytinburnu Gümrük Müdürlükleri) arasında barç ile taşınması sürecinde surveyorun barca eşlik etmesi zorunlu değildir.

6. İhrakiye tesliminde kullanılacak barçların Genelgenin 2 no.lu ekinde sayılan kamera sistemlerine sahip olması; kameraların yirmi dört saat aralıksız kayıt yapabilmesi ve kayıtların en az 30 gün saklanması gerekmekte olup kameraların gümrük idaresince anlık olarak izlenebilmesine yönelik gerçek zamanlı görüntü aktarımına ilişkin bir teknik gereklilik bulunmamaktadır.

7. Barçlarla yapılacak yakıt ve dökme yağ teslimlerinde planlanan teslimatın iptal edildiği hallerde firmanın, eşyanın barca yüklemesinin yapıldığı gümrük idaresini en kısa sürede bilgilendirmesi ve barcın yükleme tesisine ivedilikle geri dönmesi gerekmektedir. Barcın, ihrakiye tesliminin yapılacağı gümrük idaresine ulaşmış olması halinde, bu idareye de ivedilikle bilgi verilmesi zorunludur. Ancak, planlanan teslimat iptal edilmekle birlikte, barcın ihrakiye teslim işlemlerinin yapılacağı gümrük idaresine ulaştığı saatten itibaren 24 saat içerisinde yeni bir alıcıya teslimat yapılması, firmanın iptal ve yeni talep durumlarına ilişkin tevsik edici belgelerle yapacağı izin başvurusunun gümrük idaresince uygun bulunması koşuluyla mümkündür. Teslimin bu süre zarfında yapılamadığı durumlarda barcın yükleme tesisine ivedilikle geri dönmesi gerekmektedir.

8. Genelgenin 4 nolu Ekinin 2-e maddesi uyarınca, her bir teslimat işleminin tamamlanmasını müteakip barç tanklarına gözetim şirketine ait mühürler tatbik edilecektir. Barçta bulunan eşyanın aynı ya da farklı gümrük idarelerinde birden fazla alıcıya teslim edildiği durumlarda da, teslimatlar arasında barç tankları gözetim şirketine ait mühürler ile mühürlü bulunacaktır. Gümrük idarelerince yapılacak kontrollerde, surveyor tarafından kırılan ve takılan mühürlere ilişkin düzenlenmiş olan tutanaklar dikkate alınacaktır. Gümrük idaresine ibraz edilen mühürler, idare tarafından 30 (otuz) gün süreyle muhafaza edilecektir.

9. İhrakiye tesliminde kullanılan barçlara ilişkin olarak gümrük idaresince yapılacak denetimlerde, Genelge’nin 2 nolu Ek’inde sayılan teknik özelliklerin sağlanmadığının tespiti halinde gerekli koşullar sağlanıncaya kadar barcın ihrakiye teslim işlemlerinde kullanılmasına izin verilmeyecektir. Söz konusu durumun ikinci kez tespiti halinde 1 (bir) ay; üçüncü ve sonraki tespitlerde ise her tespitte 6 (altı) ay süre ile barcın ihrakiye teslim işlemlerinde kullanılmasına izin verilmeyecektir.

10. İhrakiye teslimi gerçekleştiren firmanın anılan Genelgede yer verilen hükümler çerçevesinde yükümlülüklerini yerine getirmediğinin tespiti halinde söz konusu yükümlülükler yerine getirilinceye kadar, firma memur refakati olmaksızın ihrakiye teslimi uygulamasından yararlandırılmayacaktır.

11. Memur refakati aranmaksızın yapılacak teslimlerde teslimin mezkûr Genelge hükümlerine uygun şekilde yapılmadığının ve/veya firma tarafından gerekli tedbirlerin alınmadığının tespiti halinde firma 6 (altı) ay süreyle memur refakati olmaksızın ihrakiye teslimi uygulamasından yararlandırılmayacaktır.

12.Firma tarafından gerçekleştirilen ihrakiye teslim işlemlerinde ihlallerde bulunulduğu gerekçesiyle inceleme veya soruşturma yürütülmesi halinde inceleme veya soruşturma neticeleninceye kadar firma memur refakati olmaksızın ihrakiye teslimi uygulamasından yararlandırılmayacak; uygulamanın devam ettirilip ettirilmeyeceği inceleme ya da soruşturmanın neticesine göre değerlendirilecektir.

13. Firma, barç ya da gözetim şirketi ile ilgili herhangi bir gümrük idaresince tespit edilen hususlar ilgili diğer idarelere de yazılı olarak aktarılacaktır.”

hususları açıklanmıştır.

Bilgilerinizi arz/rica ederim.                                                                                                                                                                                                         

                                                                                                     

 

                                                                                                         Saygılarımla,

                                                                                                          İsmet SALİHOĞLU
                                                                                                          Genel Sekreter

0_0_705_204_ihrakiye_teslimleri_konulu_2024_3_say_l_genelgenin_uygulanmas_hk.pdf