• Anasayfa
  • |
  • Afet Sonrası Karayolu Taşıma Faaliyetlerinde Alınan Geçici Tedbirler Hk.

Afet Sonrası Karayolu Taşıma Faaliyetlerinde Alınan Geçici Tedbirler Hk.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) tarafından Odamıza gönderilen 11.02.2023 tarih ve 1496 sayılı yazıda ;

Türkiye Odalar Borsalar Birliğinin 10.02.2023 tarih ve 1447 sayılı yazısında Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Ulaştırma Hizmetleri Düzenleme Genel Müdürlüğü tarafından yayımlanan duyurunun paylaşıldığı ifade edilmektedir.

Bu defa, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından anılan duyuruya ilişkin olarak Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğine iletilen makam olurunda, ülkemizde meydana gelen depremler neticesinde, olağanüstü hal ilan edilen illerde, KTK ve KTY çerçevesinde adlarına yetki belgesi düzenlenmiş firmalar ile taşıma hizmeti alan veya alacak olan vatandaşlarımızın herhangi bir mağduriyet yaşamamasını teminen;

        a) KTK ve KTY çerçevesinden adlarına yetki belgesi düzenlenen ve firma merkezi adresleri depremden etkilenen Adana, Adıyaman, Diyarbakır, Gaziantep, Hatay, Kahramanmaraş, Kilis, Malatya, Osmaniye ve Şanlıurfa illerinde konuşlu firmalarla ilgili olarak;

  1. Geçerlilik süresi 09.11.2022 - 08.05.2023 tarihleri arasında biten veya bitecek olan yetki belgelerinin, geçerlilik sürelerinin 08.05.2023 tarihine kadar uzatılması,
  2. Bu talimatın yürürlüğe girdiği tarih itibariyle, (1) numaralı alt bent kapsamında olan yetki belgesi eki taşıt belgesinde kayıtlı bulunan taşıtların taşıt kartı sürelerinin ücretsiz olarak 08.05.2023 tarihine kadar uzatılması,
  3. KTY'nin 14 üncü maddesinin yirmibirinci fıkrası gereğince asgari kapasite kaybına ilişkin 630 günlük süre hesabının 06.02.2023 tarihinden başlamak üzere durdurulması,
  4. KTY'nin 24 üncü maddesinin üçüncü fıkrasının (c) ve (ç) bentleri gereğince araç muayene ve sigorta şartı nedeniyle yetki belgesi eki taşıt belgesinden re'sen taşıt düşüm işleminin durdurulması,
  5. KTY'nin 40 ncı maddesinin otuzdördüncü fıkrasında öngörülen otuz günlük sürenin 08.05.2023 tarihine kadar uzatılması(mesleki yeterlilik),
  6. KTY'nin 70 nci maddesinin üçüncü fıkrasında öngörülen hükmün uygulanmaması(uyarma yaptırımı nedeniyle geçici faaliyet durdurma),

    b) Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığınca adlarına tarifeli yolcu taşımacılığı yapmak üzere; A1(T), B1, D1 veya D4 yetki belgesi düzenlenen firmaların, Bakanlığa bildirilmiş ücret tarifelerinin üzerinde ücret aldığının tespiti halinde, KTY'nın 56 ncı maddesinin beşinci fıkrasında öngörülen uyarma müeyyidesinin 10 kat olarak (50 uyarma) uygulanması,

        c) Yukarıda belirtilen düzenlemelerin, 08.05.2023 tarihine kadar yürürlülüğünün devam etmesi, konularında karar alındığı belirtilmektedir.

Bilgilerinizi arz/rica ederim.

 

 

 

121_518_afet_sonras_karayolu_ta_ma_faaliyetlerinde_al_nan_ge_ici_tedbirler_hk.pdf