• Anasayfa
  • |
  • Çevre Kanunu’nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Hk.

Çevre Kanunu’nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Hk.

Sayın Üyemiz,

“Çevre Kanunu ile Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun (7446)” 05.04.2023 tarihli ve 32154 sayılı Resmî Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe girmiştir.

Bahse konu Değişiklik Kanununda denizcilik sektörümüzle ilgili olarak Madde 2’de;

 “9/8/1983 tarihli ve 2872 sayılı Çevre Kanunu’nun 20’nci maddesinin birinci fıkrasının (ı) bendinin (4) numaralı alt bendinde yer alan “10 Türk lirası” ibaresi “11,59 Türk lirası” şeklinde değiştirilmiş ve bendin birinci paragrafında yer alan “idarî para cezası verilir.” ibaresinden sonra gelmek üzere aşağıdaki cümle eklenmiştir.

Ancak yüzbin grostontan büyük tanker, gemi ve diğer deniz araçları için yüzbin groston esas alınarak idarî para cezası verilir.” hükmü yer almaktadır.

Bu çerçevede, Çevre Kanunu Md.20(ı) bendinde yer alan, gemiler için uygulanan idari cezalarda 100.000 grostondan büyük gemiler için ceza miktarının 100.000 groston esas alınarak hesaplanmasına ve 5.000 grostondan büyük gemilerin evsel atıksular ve benzeri atıkları ile katı atıklarından kaynaklanan kirliliklerde uygulanacak cezalarda kirliliğin niteliği ve aynı bentte yer alan kirli balast suları için uygulanan cezaların esas alınmasına yönelik düzenleme yapılmıştır.

Bilgilerinize arz ve rica ederim.       

264_996_996_264.pdf