• Anasayfa
  • |
  • Doğrulanmış Brüt Ağırlık (DBA) Belgesi 2022 Yılı Tavan ve Kontrol Ücretleri

Doğrulanmış Brüt Ağırlık (DBA) Belgesi 2022 Yılı Tavan ve Kontrol Ücretleri

T.C. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Denizcilik Genel Müdürlüğü'nün web sayfasında ;

Denizyoluyla Taşınacak Dolu Konteynerlerin Brüt Ağırlıklarının Tespiti Ve Bildirimi Hakkında Yönerge'nin 14.maddesinin 1.fıkrasının ; "İdare, DBA tespit hizmeti için tartım hizmet bedelinin tavan ücretini belirler ve ilan eder. Söz konusu tavan ücreti her takvim yılı başından geçerli olmak üzere bir önceki yılın tüketici fiyat endeksi (TÜFE) oranında artırılır." hükmüne amir olduğu,

Söz konusu madde gereğince Genel Müdürlükleri tarafından 2021 yılı Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan verilere göre 12 aylık TÜFE oranı %19,60 esas alınarak 2022 yılı için uygulanması gereken Doğrulanmış Brüt Ağırlık (DBA) tespiti tartım hizmet bedeli tavan ücretinin 119,97 TL (YüzOnDokuzLira DoksanYediKuruş) olarak hesaplandığı,

Bahse konu Yönergenin 14.maddesinin 2.fıkrası gereğince ; Doğrulanmış Brüt Ağırlık (DBA) belgesi düzenlenmiş konteyner başına belirlenmiş tavan ücretin Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığının Döner Sermaye İşletme Daire Başkanlığına aktarılacak payının 2022 yılının ilk üç ayı için (%5) 6 TL (AltıLira), diğer aylar için 01.04.2022 tarihinde yürürlüğe girecek 14.11.2021 tarih ve 31659 sayılı Resmi Gazete'de Yayımlanan Tehlikeli Yüklerin Denizyoluyla Taşınması ve Yükleme Emniyeti Hakkındaki Yönetmeliğin 18 inci maddesinin dördüncü fıkrası gereği (%7) 8.40 TL (SekizLiraKırk Kuruş)  olarak hesaplandığı,

belirtilmektedir.

 

Bilgilerinizi arz ve rica ederim.

16_25_do_rulanm_br_t_a_rl_k_dba_belgesi_2022_y_l_tavan_ve_kontrol_cretleri.pdf