• Anasayfa
  • |
  • MALIK SIFATIYLA VEYA SIPARIŞ ÜZERINE GEMI İMAL VE İNŞA ETTIRILMESI HK.

MALIK SIFATIYLA VEYA SIPARIŞ ÜZERINE GEMI İMAL VE İNŞA ETTIRILMESI HK.

1. Odamızca, Gelir İdaresi Başkanlığı İstanbul Vergi Dairesi Başkanlığı Mükellef Hizmetleri Katma Değer Vergisi Grup Müdürlüğü’nden, yazılı müracaatımızla malik sıfatıyla veya sipariş üzerine gemi imal ve inşa ettirilmesinde KDV istisnası konusunda görüş istenmiş, İstanbul Vergi Dairesi Başkanlığı’ndan alınan 11.11.2008 tarih ve 10391 sayılı Özelge’de ; - Tersane hizmetleri dahil tüm ekipmanın, malzemenin ve işçilik hizmetinin satın alınarak bizzat firmalar tarafından malik sıfatıyla gemi imal ve inşa edilmesi işleminin, 107 Seri Nolu KDV Genel Tebliği’nin E-1 Bölümü’nün i) “Araçları Bizzat İmal ve İnşa Edenler” bölümünde yapılan açıklamalar çerçevesinde değerlendirilerek, imal ve inşa için gerekli her türlü mal ve hizmet alımlarının, malzeme ve hizmet faturalarının malik sıfatıyla gemiyi imal ve inşa edenler adına düzenlenmesi ve KDV istisnası uygulanması ile ilgili bağlı bulunulan vergi dairesinden alınacak yazının da noter tasdikli bir örneğinin mal ve hizmeti verenlere ibrazı halinde Kanunun 13/a maddesi kapsamında vergiden istisna olacağı, - Malik sıfatıyla sipariş verilerek başka firmalara ait tersanelerde gemi imal ve inşa ettirilmesi durumunda imal edilecek gemiye ilişkin imal inşa sözleşmesinin 107 Seri Nolu KDV Genel Tebliği’nin yayımlandığı tarihten önce (04.01.2008) düzenlenmiş olması halinde, söz konusu geminin imal ve inşası ile ilgili olarak malik firmalar tarafından yapılacak her tülü mal ve hizmet alımları, Kanunun 13/a maddesi kapsamında vergiden istisna olacağı, İmal inşa sözleşmesinin 107 Seri Nolu KDV Genel Tebliği’nin yayımlandığı tarihten sonra (04.01.2008) düzenlenmiş olması halinde, söz konusu geminin imal ve inşasında kullanılacak mal ve hizmetlerin kısmen veya tamamen malik sıfatıyla gemiyi imal ve inşa ettiren firmalar tarafından temin edilmesi halinde bu mal ve hizmetler genel esaslara göre KDV’ye tabi olacağı, bu şekilde yüklenilen KDV siparişin bitmesi beklenilmeden aylık dönemler halinde malik firmalara nakden veya mahsuben iade edilebileceği, Diğer taraftan, söz konusu gemiyi imal ve inşa eden firmaların malik sıfatıyla sipariş vererek gemi imal ve inşa ettiren firmalara verecekleri hizmetler KDV’den istisna olacağı, bu durumda, aracı fiilen imal ve inşa eden firmaların malik sıfatıyla sipariş vererek gemi imal ve inşa ettiren firmalara vereceği hizmetler için geçerli olmak üzere ayrıca bağlı bulundukları vergi dairesinden istisna belgesi almalarının gerektiği, - Malik sıfatıyla gemi imal ve inşa ettiren firmalardan alınan sipariş üzerine, gemiyi fiilen imal ve inşa eden firmaların bu işle ilgili mal ve hizmet alımları da KDV’den istisna olacağı, bunun için bağlı bulunulan vergi dairesinden, sipariş üzerine yapılacak geminin imal ve inşası ile ilgili mal ve hizmet alımlarında geçerli olmak üzere istisna belgesi alınacağı, belirtilmişti. 2. Ancak, gemi imal ve inşa faaliyetinde bulunan bazı Odamız üyelerinin İstanbul Vergi Dairesi’ne bağlı bazı vergi dairelerinde yukarıda belirtilen Özelge’nin uygulanmadığını ifade etmeleri üzerine 16.01.2009 tarih ve 238 sayılı yazımız ile Türkiye genelindeki tüm vergi dairelerinin 11.11.2008 tarih ve 10391 sayılı özelgeyi uygulaması ve yeknesaklığın sağlanması için Gelir İdaresi Başkanlığı’ndan talepte bulunulmuştu. Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı’ndan alınan ilgi cevabi yazıda ; İstanbul Vergi Dairesi Başkanlığı’nın Odamıza muhatap 11.11.2008 tarih ve 10391 sayılı Özelgesinde yer alan açıklamaların Başkanlıklarınca uygun bulunduğu bildirilmektedir. Bilgi ve gereğini arz ve rica ederiz. Saygılarımızla, İsmail ASASOĞLU Genel Sekreter V. EK 1 : İlgi yazı (1 sayfa) EK 2 : Özelge (3 sayfa) Gereği : Bilgi : - Tüm Üyeler (Web) - YK Başkan ve Üyeleri - GİSBİR - YK Yedek Üyeleri - GESAD - Furtrans Denizcilik A.Ş. - Master Deniz Acenteliği A.Ş. - İMEAK DTO Şubeler/Temsilcilikler - İMEAK DTO MK Başkanları