• Anasayfa
 • |
 • MEPC 79’uncu Dönem Toplantısı Sonuçları Hk.

MEPC 79’uncu Dönem Toplantısı Sonuçları Hk.

Sayın Üyemiz,       

Uluslararası Deniz Ticaret Odası (International Chamber of Shipping-ICS) tarafından gönderilen yazı ile Deniz Çevresini Koruma Komitesi 79’uncu Dönem (Marine Environment Protection Committee-MEPC 79) Toplantısı Sonuç raporu Odamıza iletilmiştir.

Uluslararası Denizcilik Örgütü’nün (International Maritime Organization – IMO) MEPC 79’uncu Dönem Toplantısı, 12-16 Aralık 2022 tarihleri arasında çevrim içi ortamda gerçekleştirilmiş olup Odamızca da takip edilmiştir. Toplantıda gündeme gelen önemli konuların sonucu hakkında ICS tarafından hazırlanan özet rapor Ek’te sunulmaktadır.

MEPC 79’uncu Dönem Toplantısında öne çıkan konular arasında;

1 Temmuz 2025 tarihinden itibaren Akdeniz Kükürt Emisyon Kontrol Alanı (Sulphur Emission Control Area-SECA) oluşturulmasının kabul edilmesi, 2023 yılı için planlanan IMO Sera Gazı Başlangıç Stratejisi’nin revize edilmesinin onaylanması, ilerleyen süreçte uygulanması öngörülen teknik ve piyasaya dayalı önlemler hakkında yapılan değerlendirmeler yer almıştır.

MEPC 79’da aşağıda yer alan IMO belgelerinde yapılan değişiklikler kabul edilmiştir.

 • MARPOL Ek I, II, IV, VI

Kuzey Kutbu (Arctic) bölgesindeki limanlarda, liman kabul tesislerinin oluşturulmasına yönelik MARPOL Ek I, II, IV ve VI’daki değişiklikler kabul edilmiştir. Bölgesel Kabul Tesisleri Planının Geliştirilmesine İlişkin 2012 Rehberi, MARPOL değişiklikleriyle uyumlu olacak şekilde düzenlenmiştir. Bahse konu değişiklikler 1 Mayıs 2024 tarihinde yürürlüğe girecektir.

 • MARPOL Ek V – Çöp Kayıt Defteri

100-400 GT arasındaki gemiler için de Çöp Kayıt Defterinin zorunlu hale getirilmesi için MARPOL Ek V’te yapılan değişiklikler kabul edilmiştir. Söz konusu uygulama 1 Mayıs 2024 tarihinde yürürlüğe girecektir.

 • MARPOL Ek VI – Akdeniz Kükürt Emisyon Kontrol Alanı (SECA)

MARPOL Ek VI’da yapılan değişiklikler, Kükürt Oksitler ve Partikül Madde için bir Akdeniz Emisyon Kontrol Bölgesi oluşturmak üzere kabul edilmiştir. Diğer Kükürt ECA’ları ile aynı şekilde; kükürt içeriği %0,1’i aşmayan yakıt veya Egzoz Gazı Temizleme Sistemi (Exhaust Gas Cleaning System-EGCS/Scrubber) kullanımı zorunlu hale gelecektir.

Değişiklikler 1 Mayıs 2024 tarihinde yürürlüğe girecek olup uygulama 1 Mayıs 2025 tarihinde başlayacaktır.

 • MARPOL Ek VI – IMO Gemi Yakıt Tüketim Veritabanı’na Sunulacak Bilgiler

IMO Gemi Yakıt Tüketimi Veritabanı’na sunulmak üzere gerekli bilgilere ilaveten, mevcut gemiler için Elde Edilen ve Gerekli Karbon Yoğunluk Göstergesi (Carbon Intensity Indicator-CII) değerleri, CII derecesi ve Elde Edilen Enerji Verimliliği Tasarım Endeksi (Energy Efficiency Design Index-EEXI) değerlerini dahil etmek için MARPOL Ek VI’nın 4’üncü Ek’indeki değişiklikler kabul edilmiştir.

Değişiklikler 1 Mayıs 2024 tarihinde yürürlüğe girecektir. Ancak, 2023 yılı CII verilerinin IMO’ya bildirilmesini sağlamak için 1 Ocak 2024 tarihinden itibaren İdarelerin erken uygulamaya başlaması değerlendirilmektedir.

 • Balast Suyundaki Zararlı Sucul Organizmalar - Balast Suyu Kayıt Defteri (Ballast Water Record Book-BWRB)

Balast Suyu Yönetimi (Ballast Water Management-BWM) Sözleşmesi Eki’nin 2’nci Ekindeki BWRB formatı revize edilmiştir. Revize edilmiş BWRB ile yağ kayıt defterindekine benzer şekilde kod harfleri (A-H) bulunmakta olup BWM sistemlerindeki sorun kaydını iyileştirilmesi amaçlanmaktadır. Bahse konu değişiklikler, 2023 Temmuz ayında gerçekleştirilecek MEPC 80’de kabul edilmek üzere duyurulacaktır.

 • Balast Tanklarında Gri Su ve Arıtılmış Atık Su Kullanımı

MEPC 79’da arıtılmış atık suların ve gri suyun geçici olarak depolanması için balast tanklarının kullanılmasına izin verilmesi gerektiği kabul edilmiştir. Söz konusu uygulamaya yönelik Rehberlerin MEPC 80’de geliştirilmesi öngörülmektedir.

 • IMO Sera Gazı Stratejisinin Revizyonu

IMO Sera Gazı Stratejisi’nin planlanan revizyonu hakkında kapsamlı bir görüş alışverişinde bulunulmuştur. MEPC 79’da kapsamlı etki değerlendirmelerinin yürütülmesi için süreç ve metodolojik unsurlara ilişkin Rehber revize edilmiştir. Stratejideki sera gazı azaltma hedeflerinin vizyonu ve seviyeleri konusunda üye devletler arasında anlaşma sınırlı kalmıştır. 2050 yılına kadar tamamen dekarbonizasyonu destekleyenler ile tam dekarbonizasyon hedefine ulaşma sürecinin fizibilite çalışmasının gerçekleştirilmesini ve karar alınmadan önce devletler üzerindeki potansiyel etkilere ilişkin daha detaylı değerlendirme yapılmasını isteyenler arasında görüş farklılığı oluşmuştur. Ayrıca, 2030 ve 2040 yılları için belirlenen ara sera gazı azaltım hedefleri konusunda fikir ayrılıkları devam etmiştir.

MEPC tarafından, bu konuda oluşturulan çalışma planına bağlı kalınacak olup 2023 Temmuz ayında gerçekleştirilecek MEPC 80’de revize edilmiş stratejinin kabul edileceği belirtilmiştir. 20-24 Mart 2023 tarihlerinde ve MEPC 80’den önceki hafta yapılacak Çalışma Grubu toplantılarında konu hakkında daha fazla değerlendirme yapılacağı ifade edilmiştir.

 • Sera Gazı Emisyonlarını Azaltmak İçin Orta ve Uzun Vadeli Önlemler

MEPC 79’dan önceki hafta düzenlenen Çalışma Grubu toplantısında, oluşturulması muhtemel orta ve uzun vadeli önlemler hakkında kapsamlı bir görüşme yapılmıştır. Söz konusu toplantıda çeşitli tedbir önerileri görüşülmüş olup teknik ve ekonomik unsurları birleştiren bazı önlemler desteklenmiştir.

Piyasaya dayalı önlemlerde, fosil yakıtlar ile düşük veya sıfır karbonlu yakıtlar arasındaki fiyat farkını kapatmak için gelirlerin kısmen gemilere geri verildiği bir indirim sistemi ile Yaşam Döngüsü Sera Gazı Emisyonlarına (Well-to-Wake/WtW) veya downstream yani kullanım sonrası oluşan (Tank-to-Wake/TtW) emisyonlara sabit bir fiyat uygulanacak vergi planı oluşturulması konusuna sıcak bakılmıştır. Bunlara ilave olarak WtW Sera Gazı yoğunluğu yakıt standardına yönelik bir teknik önlem için önemli bir destek sağlanmıştır. 20-24 Mart 2023 tarihlerinde ve MEPC 80’den önceki hafta yapılacak Çalışma Grubu toplantılarında konu hakkında daha fazla değerlendirme yapılacak olup hangi önlemlerin mevzuat haline getirileceğine dair karar MEPC 80’de verileceği belirtilmiştir.

 • Karbon Yoğunluk Göstergesi (CII) İçin Düzeltme Faktörleri

CII düzeltme faktörleri için ilave teklifler MEPC 80’e ertelenmiştir. İfade edilen farklı görüşler göz önünde bulundurulduğunda, daha fazla düzeltme faktörü ekleme kararlarının ancak 2025 yılındaki inceleme döneminde alınması öngörülmektedir.

 • Veri Toplama Sisteminin (DCS) Revizyonu

MEPC 79’da kabul edilen DCS değişikliklerine ek olarak, zorunlu kargo verileri raporlaması da dahil olmak üzere başka unsurların eklenmesi üzerine bir değerlendirme yapılmıştır. Değerlendirmelerin gelecek MEPC toplantılarında devam edeceği öngörülmektedir.

 • Gemilerde CO2 Yutak Sistemleri

MARPOL Ek VI kapsamında sera gazı düzenlemelerinde gemide CO2 yutak sistemleri oluşturulmasının ve depolamasının dikkate alınmasına yönelik hükümler hakkında kısa bir değerlendirme yapılmış olup süre kısıtlaması nedeniyle bu konu MEPC 80’e ertelenmiştir.

 • Deniz Yakıtları İçin Yaşam Döngüsü Sera Gazı /Karbon Yoğunluğu

Yaşam döngüsü sera gazı/karbon yoğunluğuna ilişkin rehberlerin geliştirilmesi üzerine kısa bir değerlendirme yapılmıştır. Yazışma grubu rehberler üzerindeki çalışmalarına devam edecek olup rehberlere yönelik ilk çalışmanın MEPC 80’de tamamlanması beklenmektedir.

Bilgilerinize arz/rica ederim.

27_52_52_27.pdf