• Anasayfa
  • |
  • Müzik Yayını Yapan Deniz Araçları

Müzik Yayını Yapan Deniz Araçları

Sayın Üyemiz,

İstanbul Valiliği Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Müdürlüğü tarafından Odamıza iletilen 03.05.2024 tarih ve 9383109 sayılı yazı Eklerde sunulmakta olup, "Müzik Yayını Yapmak İsteyen Deniz Turizmi Araçlarına"  ilişkin alınan yazıda özetle;

30 Kasım 2022 tarih ve 32029 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Çevresel Gürültü Kontrol Yönetmeliği Madde 11 (4)'te yer alan "müzik yayını yapan deniz araçlarının müzik yayını yapabileceği sahaların sınır koordinatları İl Mahalli Çevre Kurulu kararı ile belirlenir" hükmü gereğince, 02.06.2023 tarihinde 229 sayılı İl Mahalli Çevre Kurulu Toplantısı'nın gerçekleştirildiği; Ek'te yer alan karar Madde-E ile deniz araçlarının müzik yayını yapabileceği sahanın belirlendiği,

Müzik yayını yapmak isteyen deniz araçları için istenen belgelerin; bahse konu Çevresel Gürültü Kontrol Yönetmeliği kapsamında yayınlanan Müzik Yayın İznine İlişkin Usul ve Esaslar Madde 6 (2)'de "Müzik yayını yapan deniz araçları için; Başvuru Dilekçesi, varsa İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı Örneği, varsa Turizm İşletme Belgesi, bağlı bulunduğu Liman Başkanlığının uygun görüşü, İmza Sirküsü veya vekaletname, müzik yayını yapacağı alanın koordinat bilgileri, Akustik Rapor, Ek-2'de yer alan Taahhütnamenin Islak İmzalı Nüshası ve Başvuru Ücreti Dekontu İl Müdürlüğüne teslim edilir." hükmü ile belirlendiği,

Ayrıca, Çevresel Gürültü Kontrol Yönetmeliği hükümlerine aykırı davrananlar hakkında; 2872 sayılı Çevre Kanunu İdari Nitelikteki Cezalar başlıklı Madde 20 h)'de yer alan "Bu Kanunun 14 üncü maddesine göre çıkarılan yönetmelikle belirlenen önlemleri veya gerekli izinleri almayan veya standartlara aykırı şekilde gürültü ve titreşime neden olanlara eğlence gürültüsü için 12.000 Türk Lirası (232.264 TL) idarî para cezası verilir." ve (Ek fıkra:10/6/2022-7410/5 md.) "Bu maddede öngörülen cezalar Özel Çevre Koruma Bölgelerinde iki kat olarak uygulanır", hükümleri gereğince 2024 yılı için uygulanacak ceza miktarının 464.528 TL olarak belirlendiği,

Bu kapsamda; 02.06.2023 tarih ve 229 sayılı İl Mahalli Çevre Kurulu Toplantı Kararı E maddesi ile alınan kararlar doğrultusunda, "Müzik Yayın İzin Belgesi" başvuru süreci, saha yasaklarına riayet edilmesi ve cezai yaptırımlar hakkında konuyla alakalı STK ve sektör temsilcilerinin bilgilendirilmesi, yazı ekinde yer alan formattaki tebligat belgesi kullanılarak müzik yayın izin belgesi almak isteyen deniz araçlarının kanuni temsilcilerine (imzaya yetkili kişiler) imzalatılıp, tebliğ tebellüğ belgesinin 03.06.2024 tarihine kadar Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğüne iletilmesi istenmektedir.

Bilgilerinize arz/rica ederiz.

 

                                                                                                         Saygılarımla,

                                                                                                          İsmet SALİHOĞLU
                                                                                                          Genel Sekreter

350_115_m_zik_yay_n_yapan_deniz_ara_lar_.pdf