• Anasayfa
  • |
  • ÖTV’SIZ YAKIT UYGULAMALARI HK. (FUEL OIL-MOTORIN DÖNÜŞÜMÜ)

ÖTV’SIZ YAKIT UYGULAMALARI HK. (FUEL OIL-MOTORIN DÖNÜŞÜMÜ)

İlgi yazı ile, 1- 07.09.2009 tarihli ve 30809 sayılı Müsteşarlık Olur’una atfen, ÖTV’siz yakıt uygulama esasları kapsamında yıl içerisinde yıllık yakıt limitini dolduran gemilerin bugüne kadarki yakıt limiti artırım taleplerinin, 09.12.2005 tarih ve 3750 sayılı Müsteşarlık Genelgesindeki “ÖTV’siz yakıttan faydalanan tüm deniz araçlarına verilebilecek yıllık yakıt limitlerinin her ne sebeple olursa olsun kesinlikle artırılamayacağı” hükmüne uygun olarak cevaplandırıldığı, 2- Ancak, hem fuel oil hem de motorin kullanan gemilerin farklı sefer süreleri ve farklı makine özellikleri nedeniyle fuel oil tahsisatını bitirdiği ve motorin tahsisatını kullanamadığının tespit edildiği ve bu itibarla 07.09.2009 tarih ve 30809 sayılı Olur gereği, gemi ilgililerinin talebi halinde yıllık toplam yakıt limitlerinin artırılmaması kaydıyla, yıl içerisinde bir defaya mahsus olmak üzere, usul ve esaslarının Genel Müdürlüklerinin belirleyeceği şekilde, yıllık motorin limitinden kullanılmayan bölümün fuel oil tahsisatına dönüştürülmesinin uygun görüldüğü, 3- Bu kapsamda, fuel oil yıllık yakıt limitini dolduran ve motorin tahsisatı bulunan gemilerde bu dönüşümün yapılabilmesi için gemi ilgililerince; Yakıt alım defteri (YAD) ve Jurnal defteri ile birlikte kabotaj sefer sayısı, toplam sefer saati (manevra ve boğaz geçişleri hariç) ve tankında bulunan yakıt miktarı bilgilerini içeren bir dilekçe ile YAD’ı düzenleyen liman başkanlığına başvurulacağı, 4- Liman Başkanlığınca YAD ve Jurnal kayıtlarının ÖTV’siz Yakıt Bilgi Sistemi (ÖTVBS) ile karşılaştırılarak ve defterlerin usulüne uygun olarak doldurulup doldurulmadığı kontrol edilerek ve ayrıca sefer bilgileri Liman Bilgi Sistemi’nde(LBS) mevcut olan YEB bilgileri ile karşılaştırılarak talebin uygun bulunması halinde Liman Başkanlığı’nın görüşüyle birlikte talebin Genel Müdürlüklerine gönderileceği, 5- Gönderilen bilgiler doğrultusunda, talebin Genel Müdürlüklerince değerlendirildikten sonra elektronik ortamda gerekli değişikliklerin yapılarak, ilgili liman başkanlığının bu değişikliği ÖTVBS’de gördükten sonra YAD’ın 7. sayfasında gerekli değişikliği yaptıktan sonra onaylayarak Vergi Dairesi tarafından da onaylanması için donatana teslim edeceği, bildirilmektedir. Bilgilerinizi arz ve rica ederiz. Saygılarımızla, Murat TUNCER Genel Sekreter DAĞITIM : Gereği Bilgi - Tüm Üyelerimiz (WEB Sayfasında) - Yönetim Kurulu Bşk. ve Üyeleri - Türk Armatörler Birliği - Gemi Armatörleri Mot.Taş.Koop. - Vapur Don. Ve Acen. Derneği - Türk Uzakyol Gemi Kaptanları Derneği - 23-25-27-33-51-29-31 Nolu Meslek Komiteleri