• Anasayfa
  • |
  • RID/ADR/ADN Ortak Çalışma Grubu Toplantısına Görüş Hk.

RID/ADR/ADN Ortak Çalışma Grubu Toplantısına Görüş Hk.

İlgi      :  Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB)’nin 16.08.2019 tarihli ve 8433 sayılı yazısı.

         

İlgi yazıda; Tehlikeli Malların Karayolu ile Uluslararası Taşımacılığına İlişkin Avrupa Anlaşmasının (ADR) A ve B ekleri ile Tehlikeli Malların Demiryolu ile Uluslararası Taşımacılığına İlişkin Yönetmelik (RID) hükümlerinin uyumlulaştırılması amacıyla Birleşmiş Milletler Avrupa Ekonomik Komisyonu İç Ulaştırma Komitesi'nin Tehlikeli Malların taşınması Çalışma Grubu tarafından her 6 ayda bir RID/ADR/ADN Ortak Çalışma Grubu Toplantılarının (WP. 15/AC. 1) düzenlenmekte olduğu bildirilmektedir. 17-27 Eylül 2019 tarihlerinde Cenevre'de düzenlenecek olan bahse konu toplantıda görüşülmek üzere aşağıda ilgi ile belirtilen konularda Odamız görüşleri talep edilmektedir:

-Ukrayna Hükümeti tarafından sunulan öneride (ECE/TRANSAVP. 15/AC. 1/2019/23),; tehlikeli malların demiryoluyla taşınması sırasında bir kaza olması halinde gönderene ve alıcıya hızlı bir şekilde haber verebilmek için taşıma belgesinde gönderenin ve alıcının telefon numarası ve e-posta adresi bilgilerinin de yer alması için 5.4.1.1. l'de değişiklik yapılması teklif edildiği,

-Birleşik Krallık Hükümeti tarafından sunulan öneride (ECE/TRANSAVP. 15/AC. 1/2019/24), vakumla çalışan atık tanklarının üst kısımlarına monte edilen bağlantılar ve aksesuarların devrilmeden korunmaları amacıyla 6.10.3. l'de değişiklik ve konuyla ilgili yeni bir geçici hüküm eklenmesi teklif edildiği,

-Birleşik Krallık Hükümeti tarafından sunulan öneride (ECE/TRANSAVP. 15/AC 1/2019/25), vakumla çalışan atık tanklarıyla ilgili 6.10.3.5 (e) bölümüyle ilgili taraf ülkelerin görüşleri talep edildiği,

-Birleşik Krallık Hükümeti tarafından sunulan öneride (ECE/TRANSAVP. 15/AC. 1 /2019/26), vakumla çalışan atık tanklarından çıkan alevlenebilir veya zehirli dumanların pompa/egzoz biriminden daha güvenli bir yere yönlendirilmesine yönelik 6.10.3.8'ye değişiklik ve 4.5.2.7'ye yeni metin eklenmesi teklif edildiği,

-Uluslararası Tank Konteyner Organizasyonu (ITCO) tarafından sunulan öneride (ECE/TRANSAVP. 15/AC.1/2019/30), "Tank konteyner / portatif tank işletmecisi (operatör)" tanımlarının netleştirilmesine yönelik değişiklik yapılması teklif edildiği,

-Uluslararası Demiryolu Taşımalarıyla İlgili Hükümetler arası Örgüt (OTIF) tarafından sunulan öneride (ECE/TRANSAVP. 15/AC. 1 /2019/31), "ulaşım aracı(conveyance)" yerine "vagon" veya "araç" ifadelerinin kullanılması teklif edildiği,

-İspanya Hükümeti tarafından sunulan öneride (ECE/TRANSAVP. 15/AC. 1 /2019/33), Kısım 5.5.3 ile uyumlu olmayan özel hüküm 593'ün değiştirilmesi teklif edildiği,

-Finlandiya Hükümeti tarafından sunulan öneride (ECE/TRANS/WP. 15/AC. 1/2019/35), RID/ADR'de EN ISO/IEC 17025:2005 ve EN ISO/IEC 17020:2005 standartlarına yapılan atıfın standartlann güncellenmesi nedeniyle yıl verilmeden (EN ISO/IEC 17025 ve EN ISO/IEC 17020 şeklinde) veya yıl verilmesi istenirse de EN ISO/EEC 17025:2017 standardıyla değiştirilmesi konusunda çalışma grubunun görüşleri talep edildiği,

-Finlandiya Hükümeti tarafından sunulan öneride (ECE/TRANS/WP.l 5/AC. 1/2019/3 6), RID/ADR'de EN ISO/IEC 17020 standardına atıf yapıldığı yerlerde yer alan "(8.1.3 maddesi hariç)" ifadesinin çıkarılması teklif edildiği,

-Avrupa Endüstriyel Gazlar Birliği (EIGA) tarafından sunulan öneride (ECE/TRANS/WP. 15/AC. 1/2019/37), Amerika Birleşik Devletleri'ne Avrupa basınçlı kaplarının geçici olarak ihraç edilebilmesi amacıyla, M318 numaralı çok taraflı anlaşmasının hükümlerini içerecek şekilde, 1.1.4.6 numaralı yeni bir madde eklenmesi teklif edildiği,

-İsveç ve İsviçre Hükümetleri tarafından sunulan öneride (ECE/TRANS/WP.l 5/AC J/2019/38), 8 tondan fazla sınırlı miktarda tehlikeli madde içeren vagon ve konteynerlere her durumda sınırlı miktar (LQ) işareti takılması amacıyla 3.4.13'de değişiklik teklif edildiği,

-Birleşik Krallık Hükümeti tarafından sunulan öneride (ECE/TRANSAVP. 15/AC. 1 /2019/39), EN 13094:2019 standardı yayınlanana kadar kullanılmak üzere gövdelerin kesitsel şekilleriyle ilgili 6.8.2.1.18 dipnot 3'ün uygulanmasına yönelik hazırladıkları kılavuz sunulduğu,

-İsviçre Hükümeti tarafından sunulan öneride (ECE/TRANSAVP. 15/AC. 1/2019/45), kuru buzun sevkiyatıyla ilgili 5.5.3 bölümünün sadeleştirilmesine yönelik teklifler yer aldığı,

-Hollanda Hükümeti tarafından sunulan öneride (ECE/TRANS/WP.l 5/AC. 1/2019/47) numaralı dokümanda; FRP tanklarında ısıtma elemanları kullanılmayacağına ilişkin teklifler yer aldığı,

Söz konusu önerilere ilişkin belgeler BMAEK internet sitesinde yayınlanmakta olup; resmi dokümanlara https://www.unece.org/trans/main/dgdb/acl/acl2019.html  adresinden, resmi olmayan dokümanlara da (Inf.) https://www.unece.org/trans/main/dgdb/ac1/infl70919.html adresinden ulaşılabileceği belirtilmektedir.

Bu kapsamda, Odamız görüşüne esas teşkil etmek üzere yukarıda bahsedilen konularla ilgili görüş ve önerilerinizin en geç 2 Eylül 2019 tarihi mesai bitimine kadar e-posta yoluyla (serkan.inal@denizticaretodasi.org.tr ) iletilmesi hususunda bilgilerini ve gereğini arz/rica ederim.

                                                                                                                           Saygılarımla,

                                                                                                                         İsmet SALİHOĞLU

                                                                                                                          Genel Sekreter

Ek: İlgi Yazı (2 sayfa)

561_3040_ek_3040.pdf