• Anasayfa
  • |
  • YABANCI UYRUKLU GEMIADAMLARI İÇIN UYGUNLUK ONAYI BELGESI ALINMASI

YABANCI UYRUKLU GEMIADAMLARI İÇIN UYGUNLUK ONAYI BELGESI ALINMASI

Sayın Üyemiz, Gereği Bölge Müdürlükleri ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’na, Odamıza bilgi için gönderilen Denizcilik Müsteşarlığı’nın İlgi (e) yazısı ile; 1. İlgi (d) Sözleşme’nin I/10 kuralı gereği gemiadamlarına yeterlik belgesi düzenleyen devlet ile geminin bayrak devletinin farklı olması durumunda, iki devlet arasında gemiadamları belgelerinin tanınmasına ilişkin protokol yapılması ve geminin bayrak devleti tarafından gemiadamlarına “Uygunluk Onayı Belgesi” düzenlenmesi gerektiği, 2. Bu kapsamda, İlgi (a) yazı ile TUGS’a kayıtlı gemilerde çalışacak yabancı uyruklu gemiadamlarına, Uygunluk Onayı Belgesinin Deniz Ulaştırması Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenmesini teminen, yabancı uyruklu gemiadamı istihdam etmek isteyen şirketlerin talep dilekçeleri ile birlikte, yeterlik sertifikasının noter onaylı fotokopisi, Türkçe tercümesi ve 4 adet fotoğraf ile Denizcilik Müsteşarlığı Bölge Müdürlüklerine başvurması gerektiğinin bildirildiği, 3. Ayrıca, Bölge Müdürlüklerince de Uygunluk Onayı Belgesinin tanzimi için, belgelerin Genel Müdürlüklerine gönderilmesi, Uygunluk Onayı Belgesinin ilgili adına tanzim edilene kadar üç aylık süreli “Uygunluk Onayı Başvuru Formu” tanzim edilerek, ilgili şirkete verilmesi ve yabancı uyruklu gemiadamının çalıştığı gemide yeterlik belgesi ile birlikte bu belgenin bulundurulması gerektiğinin de İlgi (a) yazıda belirtildiği, 4. Bununla birlikte, İlgi (b) Yönetmelik gereği yabancı uyruklu gemiadamlarına, Uygunluk Onayı Başvuru Formu düzenlenmeden önce çalışma izni olup olmadığının aranması gerektiğinin de İlgi (c) yazı ile Bölge Müdürlüklerine bildirildiği, 5. İlgi (d) Sözleşme kapsamında gemiadamlarının eğitim ve belgelerinin tanınması hususunda Ek’te de bir örneği sunulan protokol imzalanan ülkelerin listesi kapsamında; halen TUGS’a kayıtlı gemilerde, karşılıklı olarak protokol yapılan ülkelerin denizcilik idarelerincebelgelendirilmiş ve Denizcilik Müsteşarlığı’nca Uygunluk Onayı Başvuru Formu düzenlenmiş gemiadamlarından öncelikle çalışma izni olup olmadığının arandığı, 6. Uygunluk Onayı Belgesinin, anılan sözleşmenin amir hükümleri doğrultusunda, yabancı uyruklu gemiadamının ülkesinden aldığı yeterlik belgesinin tanınması anlamında olup, sahip olduğu yeterlik belgesinde belirlenen görevleri TUGS’a kayıtlı gemilerde de belirlenen süre içerisinde yapabileceğinin onayı olduğu, dolayısıyla, çalışma izni almış olsa dahi, İlgi (d) Sözleşmenin, ulusal kanun ve yönetmeliklerle belirlenmiş kriterlere uymayan veya yeterlik belgesindeki sınırlamalar nedeniyle çalışmak istediği gemideki görev tanımına uymayan yabancı uyruklu bir gemiadamına Uygunluk Onayı Belgesi düzenlenmesi ve TUGS’a kayıtlı gemilerde görev verilmesinin söz konusu olmadığı, 7. İlgi (b) Yönetmeliğin 13’üncü maddesinde, “Bakanlık ilgili mercilerin görüşlerini de dikkate almak suretiyle çalışma izni başvurusunu değerlendirir” denilerek, çalışma izni verilmeden önce ilgili kuruluşların görüşlerinin alınmasını hükme bağladığı, bu nedenle yabancı uyruklu gemiadamının öncelikle STCW Sözleşmesi ve çalışmak istediği gemiye uygunluğu açısından değerlendirilmesi gerektiği, bir başka deyişle, çalışma izni almadan önce uygunluk onayı belgesi düzenlenmesine esas işlemlerin yerine getirilmesi gerektiğinin değerlendirildiği, 8. Yukarıda açıklanan durum muvacehesinde, yabancı uyruklu gemiadamı çalıştırmak üzere müracaatta bulunan denizcilik şirketlerinin çalıştırmak istediği gemiadamının, bir örneği Ek’te yer alan listede isimleri bulunan, karşılıklı protokol imzalanmış ülkelerin gemiadamlarından olması durumunda, İlgi (a) yazı doğrultusunda Uygunluk Onayı Başvuru Formunun Bölge Müdürlüklerince tanzim edilerek, belge üzerine sadece Türkçe olarak “ÇALIŞMA İZNİ İLE BİRLİKTE GEÇERLİDİR” ibaresi basılıp, başvuru sahiplerinin çalışma izni almak üzere Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’na yönlendirilmeleri istenmektedir. Bilgilerinizi arz ve rica ederiz. Saygılarımızla Murat TUNCER Genel Sekreter EK: Protokol İmzalanan Ülkelerin Listesi (1 Sayfa) DAĞITIM BİLGİ - Tüm Üyelerimiz (WEB Sayfasında) - Sn. Gündüz KAPTANOĞLU - Türk Armatörler Birliği TOBB DTO’ları Konsey Başkanı - S.S. Gemi Armatörleri Mot. Taş. Koop. - Sn. Eşref CERRAHOĞLU - Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği TOBB Denizcilik Sektör Meclisi Bşk. - S/S İstanbul Anadolu Yakası Kum Üretim - Yönetim Kurulu Bşk. ve Üyeleri ve Pazarlama Motorlu Taşıyıcılar Kooperatifi - Yönetim Kurulu Yedek Üyeleri - S/S İstanbul Batı Yakası Kum Üretim - DTO Meslek Komite Başkanları ve Pazarlama Motorlu Taşıyıcılar Kooperatifi - Meclis Üyeleri - Koster Armatörleri Derneği - GEMTAC - İMEAK DTO Şubeleri - Türk Uzakyol Gemi Kaptanları Derneği - İ.T.Ü. Denizcilik Fakültesi Mezunları Derneği