• Anasayfa
  • |
  • Yapı Sahipleri ile Yapı Denetimi Hizmet Sözleşmesi Hk.

Yapı Sahipleri ile Yapı Denetimi Hizmet Sözleşmesi Hk.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından 09 Mart 2023 Tarihli ve 32127 Sayılı Resmî Gazete’de “Yapı Sahipleri ile Yapı Denetimi Hizmet Sözleşmesi İmzalayacak Yapı Denetim Kuruluşlarının Elektronik Ortamda Belirlenmesine İlişkin Usul ve Esaslara Dair Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ” yayımlanmıştır ve bu Tebliğ, 29/6/2001 tarihli ve 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 5 inci maddesi ve 8 inci maddesinin yirmi üçüncü fıkrasına dayanılarak hazırlanmıştır.

Söz konusu Tebliğ, küme yapı, elektronik ortamda görevlendirme yapılan yapı denetim kuruluşlarının sıralamalardan çıkarılması dahilinde belirlenen süreler ve görevlendirilmesine müteakip toplam yapı inşaat alanları gibi yapı denetim firmalarını ilgilendiren hükümleri içermektedir.

Bu çerçevede;

-Tebliğin 3 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) ve (ı) bentleri değiştirilmiş ve aynı fıkraya Tebliğ’de belirtilen bentler eklenmiştir.

-Aynı Tebliğ’in, 7 nci maddesinin dördüncü fıkrasının (c) ve (ç) bentleri değiştirilmiştir ve aynı maddenin on üçüncü ve on dördüncü fıkralarında yer alan “(Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü)” ibareleri “(Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü)” şeklinde değiştirilmiştir.

-8 inci maddesinin dördüncü fıkrası ve altıncı fıkrasının (ğ) bendi değiştirilmiş, altıncı fıkrasının (f) bendi ve yedinci fıkrasının (e) bendi yürürlükten kaldırılmış ve aynı maddeye Tebliğ’de belirtilen fıkralar eklenmiştir.

-10 uncu maddesinin birinci fıkrasında yer alan “Çevre ve Şehircilik Bakanı” ibaresi “Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı” şeklinde değiştirilmiştir.

Bahse konu Tebliğ’e https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2023/03/20230309-3.htm linki üzerinden erişim sağlanmaktadır.

Bilgilerinizi arz/rica ederim.

201_777_yap_sahipleri_ile_yap_denetimi_hizmet_s_zle_mesi_hk.pdf