YETKILENDIRME

Sayın Üyemiz, İlgi yazı ile, gereği klas kuruluşlarınca yapılmak üzere; 1. Denizcilik Müsteşarlığı’nca Türk Bayraklı gemilere sörvey yapma ve sertifika düzenleme konusunda hazırlanan “Türk Bayraklı Gemilerde Bayrak Devleti Adına Hareket Edecek Kuruluşların Seçimi ve Yetkilendirilmesine Dair Yönetmelik” hükümlerine göre gerekli şartlara uyan klas kuruluşları (Türk Loydu, American Bureau of Shipping, Det Norske Veritas, Germanischer Lloyd, Bureau Veritas, Nippon Kaiji Kyokai, Lloyd’s Register) ile yetki devri protokolü imzalandığı, Korean Register of Shipping, Russian Maritime Register of Shipping ve Registro Italiano Navale ile yeni Yetki Devri Protokolünün henüz imzalanmamış olup, eski Protokol kapsamında Denizcilik Müsteşarlığı’nca verilen yetkilerinin devam ettiği, 2. Bayrak Devleti yasal sörvey ve sertifikalandırma hizmetlerine ilişkin klas kuruluşlarına verilen yetkinin kapsamının Yetki Devri Protokolü Ek’inde bulunan tablolarda belirtildiği, buna göre tabloda “F” ile gösterilen bölümlerde klas kuruluşlarının ilgili belgeye ilişkin; plan kontrolü ve onayı, muayene ve denetimlerin yapılması, geçici ve/veya kati sertifika düzenlenmesi veya iptali için “tam yetkili” bulunduğu, 3. Söz konusu tabloda “L” ile belirtilen bölümlerde ise, klas kuruluşlarının ilgili belgeye ilişkin “limitli yetki” ye sahip bulunduğu, buna göre, klas kuruluşlarına limitli yetki verilen bölümlerde ilgili belgeye ilişkin, plan kontrolü ve onayı, muayene ve denetimlerin yapılması, geçici ve/veya kati sertifika düzenlenmesi veya iptalinin Denizcilik Müsteşarlığı’na bağlı Bölge Müdürlükleri tarafından yapılacağı, 4. Bununla birlikte, ilgili talimat gereği, yurt dışında bulunan Türk Bayraklı gemilerle ilgili uluslararası kurallara göre düzenlenmesi zorunlu olan ve klas kuruluşlarının Yetki Devri Protokolüne göre limitli yetkisi olduğu yasal emniyet sertifikalarına yönelik başlangıç, yenileme, ilave, yıllık, ara periyodik ve karina sörveylerine ilişkin gemi sahibi/işleticisi tarafından yapılan taleplerde yurt dışına gitmek üzere GSK Uzmanı görevlendirilmeyip, bu görev için seferlik olarak ilgili Bölge Müdürlüğü tarafından geminin klas kuruluşunun yetkilendirileceği, Yurt dışında bulunan Türk Bayraklı gemilerle ilgili bu tür yetkilendirmenin olduğu durumlarda aşağıdaki prosedüre göre hareket edileceği; a) Uluslararası kurallara göre düzenlenmesi zorunlu olan belgelere yönelik başlangıç, yenileme ve ilave sörveyler için; • Sörveyin yapılması ve sertifika düzenlenmesi için, yetkilendirilen klas kuruluşunun yapacağı sörvey sonucunda geçici veya kısa süreli sertifika düzenleyeceği, • Bu şekilde yapılan sörveye ve düzenlenen sertifikaya ait tüm sörvey raporları ve belgelerin ilgili Bölge Müdürlüğüne sunulacağı, • Yapılan işlemlerin yeterli bulunması durumunda Bölge Müdürlüğü tarafından tam süreli sertifika düzenleneceği, b) Uluslararası kurallara göre yapılması zorunlu yıllık, ara ve periyodik sörveyler için; • Sörvey sonucu tatminkar ise, yetkilendirilen klas kuruluşu tarafından sertifikanın yapılan sörveyle ilgili bölümünün onaylanacağı ve yapılan sörvey hakkında gerekli bilgiler ile birlikte Bölge Müdürlüğüne sunulacağı, • Sörvey sonucunun tatminkar olmaması durumunda, ilgili Bölge Müdürlüğünün giderilmemiş eksiklikler için bilgilendirileceği, bu durumda klas kuruluşunun Bölge Müdürlüğünün onayına istinaden hareket edeceği, Bu kapsamda Bölge Müdürlükleri tarafından klas kuruluşlarına yapılan tüm yetkilendirmeler hakkında ilgili Bölge Müdürlüğü tarafından Denizcilik Müsteşarlığı’na ivedilikle bilgi verileceği, 5. Bahse konu yetkilendirmeler kapsamında, ilgili sertifikalarda ulusal ve uluslararası kuralların gereklerinden muafiyet tanınması için tüm başvuruların klas kuruluşları/gemi sahibi/gemi işleticisi tarafından Bölge Müdürlüklerine yapılacağı, söz konusu başvuruların ilgili Bölge Müdürlüğü tarafından kurulan komisyonda değerlendirilip cevaplandırılacağı, başvurunun değerlendirilmesi sırasında daha önce benzer konulardaki yapılan uygulamaların göz önünde bulundurulacağı, başvurunun kabul edilme veya edilmeme gerekçeleri ile başvuru kabul edilmiş ise muafiyet verilen hükümler, muafiyetin süresi, geminin kimliği ve başlıca özelliklerinin Denizcilik Müsteşarlığına ve diğer Bölge Müdürlüklerine bildirileceği, 6. Yeni Yönetmelik kapsamında henüz Yetki Devri Protokolü imzalanmayan ve eski protokole göre yetkisi devam eden klas kuruluşları ile ilgili yapılacak işlemlerde de aynı prosedürün uygulanacağı, bildirilmektedir. Bilgilerinizi arz ve rica ederiz. Saygılarımızla Murat TUNCER Genel Sekreter NOT: Tablolar Odamıza gönderilmediğinden yayınlanmamaktadır. DAĞITIM BİLGİ - Tüm Donatanlar (WEB Sayfasında) - Meclis Başkan ve Vekilleri - Türk Armatörler Birliği - Yönetim Kurulu Bşk. ve Üyeleri - Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği - Yönetim Kurulu Yedek Üyeleri - İMEAK DTO Şubeleri - Meslek Komiteleri Başkanları